17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bloemschikken

9 lessen | € 110 (vriendenprijs) / € 114 (basisprijs)

/ excl. materiaal

Je gaat creatief aan de slag met planten, maakt je eigen

bloem- en decostukken en leert de nieuwste technieken

en trends. Groene vingers zijn een plus, maar niet

noodzakelijk.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Heidi Engelen

maandag | 19.00 - 22.00 uur | 25/09 * 16/10 * 13/11 *

18/12/23 * 22/01 * 12/02 * 18/03 * 22/04 * 13/05 /24

OF

dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | 26/09 * 17/10 * 14/11 *

19/12/23 * 23/01 * 13/02 * 19/03 * 23/04 * 14/05/24

Djembé

8 lessen | € 105 (vriendenprijs) / € 109 (basisprijs)

Ga mee op een reis doorheen klank, ritme en samenspel

met de West-Afrikaanse djembé. Heb je geen djembé,

dan krijg je er eentje in bruikleen tijdens de les.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

Buurthuis Heppen

Bart Braeken (6 lessen)

en Steven de Rybel (2 lessen)

maandag | 19.30 - 21.00 uur

09-16-23/10 * 13-20-27/11 *

11-18/12/23

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!