17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Danny Willems

Rode Boom / Kurt Demey, Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye

Realiteiten

Zondag 11/02/2024 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Buitenbeentje

Rode Boom neemt de toeschouwer mee naar een andere werkelijkheid, of zelfs verschillende realiteiten.

Ontdekkingen en hypotheses worden omgebogen tot magische, surrealistische en poëtische ervaringen.

Als je even wilt ontsnappen uit de realiteit …

Wat als het waar zou zijn dat het heden, het verleden en de toekomst tegelijkertijd bestaan? Als alles er altijd al

was? Wat als we meerdere keren in meerdere universums zouden bestaan?

De technieken van illusie en mentalisme van Kurt Demey, de scenografie van Fabien Gruau en de muziek van

Joris Vanvinckenroye dompelen het publiek onder in een wonderlijke, magische, surrealistische en poëtische

wereld.

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!