17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Wim Gombeer

Liberation Garden brengt de Tweede Wereldoorlog dicht op je huid.

Stap in de schoenen van bezetters, verzetsmensen en bevrijders. Zoek dekking tijdens een bombardement.

Woon de briefing bij van een bekende generaal. Vlieg met een Spitfire naar het hart van Nazi-Duitsland.

En vergeet niet de handen aan te raken van gewone mensen in buitengewone omstandigheden.

Zo breng je ze letterlijk tot leven met hun meeslepende verhalen. In touch with history!

Info en tickets: www.liberationgarden.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!