17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bart Kaëll & Luc Appermont

Een paar apart

Zaterdag 18/11/2023 - 20.15 uur - € 25 / € 28

Theater

In 2018 trokken Bart Kaëll en Luc Appermont voor het eerst samen naar het theater voor een intieme reis

door hun professioneel leven en hun ondertussen meer dan 40 jaar lange relatie. Met nooit eerder vertelde

anekdotes werd het publiek meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan.

Maar Bart en Luc zijn nog lang niet uitverteld.

Wat deed Luc in Las Vegas?

Waarom verbaasde Bart het publiek in Bangkok?

Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld hebben nog ontelbare anekdotes zowel van voor als

achter de schermen, maar ook nog mooie en pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook

deze keer veel aandacht voor muziek: verrassende songs, maar ook bekende nummers in een nieuw jasje.

Hierbij worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige liveband.

Kortom, een nieuwe nostalgische reis door de voorbije 40 jaar die u absoluut niet wil missen.

Met:

Bart Kaëll: verteller, zang

Luc Appermont: verteller, zang

Marc de Boeck: piano, accordeon

Claude de Maertelaere: piano, trompet

Raf Helsen: drums

Stijn Tondeleir: bas

Jan Decombele: gitaar

© Atozz

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!