17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CULTUUR ALS CADEAU

Trakteer een geliefde op een jaar vol cultuur en doe je moeder/

vader/partner/vriend(in)/collega/... een beleving cadeau met

onze cadeausjes. Dit doosje cultuur is het ideale geschenk voor

iemand die alles al heeft.

Je kunt zowel een vriendenpas, tickets voor een bepaalde activiteit

of een waardebon tot een echt geschenkje maken met onze

cadeausjes. Neem hiervoor contact op met onze balie.

TIP: onze cadeausjes zijn ideaal voor kerst, Valentijn of Nieuwjaar.

ZAALPLAN

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!