17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Kees van Putten

Frisse Oren

Luna

Woensdag 03/04/2024 - 14.00 uur - 3 tot 6 jaar - plaatsen beperkt! - € 3 / € 5

Familie

Niets heeft zo’n magische aantrekkingskracht als de maan.

Mensen uit alle landen en windstreken bezingen haar, dichten haar krachten toe, vereren haar als een godin of

zien de maan met zijn vriendelijke gezicht als een trouwe vriend.

Wat zouden we graag eens een kijkje nemen op de maan....

Leeft er iemand? Zijn er geluiden te horen?

Met de betoverende percussievoorstelling Luna brengt Yung-Tuan de maan heel dichtbij.

Op inventieve wijze creëert ze met haar grote trom haar eigen maanlandschap. Wat zijn die donkere vlekken op

de maan, wie kruipt er rond, wat rommelt en ritselt er daar?

Luna is een tekstloze slagwerkvoorstelling waarin live gespeelde muziek het magische beeld schept. Na

afloop van de voorstelling mag het jonge publiek zelf experimenteren met schaduw. Ook zijn er instrumenten

om op/mee te spelen.

De voorstelling zelf duurt 30 minuten + 15 minuten naspel.

Initiatief en muziek: Yung-Tuan Ku

Percussie en spel Yung-Tuan Ku

Coaching: Ide van Heiningen (MAPA)

Muzikale adviezen: Marc Alberto

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!