17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Emma Wills & Lukas De Wolf

Witte Vlinders

Vrijdag 26/01/2024 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Muzikale reis

‘Witte vlinders’ is een muzikale vertelling gebaseerd op het werk ‘Platero en ik’ van Juan Ramón Jiménez. In de

voorstelling wordt een selectie van Spaanse gedichten verzoend met klassieke muziek, zuiderse volksmuziek,

renaissance liederen, luitmuziek, improvisaties, zowel eigen arrangementen als originele composities. Het

verhaal vertelt de herinneringen van de schrijver aan zijn geboortedorp Moguer, aan de ontmoetingen en

omzwervingen met zijn trouwe ezel Platero.

Het duo beschrijft op een poëtische wijze de zorgeloosheid, de eenvoud en vergankelijkheid van het leven

en de ongerepte natuur in Andalusië. De klassieke gitariste Emma Wills (1998°) creëerde deze voorstelling

als afstudeerproject aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en presenteerde deze op 5 mei 2021

waarbij ze slaagde met grootste onderscheiding.

Met acteur Lukas De Wolf, accordeonist Sebastian Enriques, sopraan An-Sofie Moons en klarinettist An

Bosmans, is ze in zeer goed gezelschap.

‘Witte vlinders’ verbindt muziek, poëzie en film.

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!