17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Joost Van Hyfte

BIER Kom toch maar met de fiets

Vrijdag 12/01/2024 - 20.15 uur - € 10 / € 12 - Locatie: Buurthuis Heppen

Stand-up comedy

Heel Vlaanderen heeft de mond vol van beleving, voor Joost Van Hyfte dus hét moment bij uitstek om met deze

voorstelling ook te gaan voor the full experience.

Een show over, maar vooral mét bier! Doorspekt met straffe verhalen, toogpraat, hier en daar een mop. En ja …

misschien wel met weetjes over bieren waar je nog nooit van hebt gehoord.

Een show voor maximaal honderd gelukkigen die allemaal vier heerlijke bieren kunnen en zullen proeven!

‘BIER!!! Kom toch maar met de fiets’, de perfecte voorstelling voor de goedlachse bourgondiër!!

www.joostvanhyfte.be

© Clara Gracie

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!