17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Omgaan met stress

maandag 16/10/23 | 19.30 - 21.30 uur

| € 52 (vriendenprijs) / € 55 (basisprijs)

Deze workshop wordt gegeven door 2 VESB-erkende

stress- en burn-out coaches. Zij leggen je uit hoe stress

ontstaat en hoe je hier beter mee om kan gaan. Zo kan je

aan de slag met een reeks tools - die je in de les oefent -

voor een minder stressvol leven.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Lieselotte Zels en Sidney Tops

Macramé plantenhanger/hoedenhouder

dinsdag 17/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 53 (vriendenprijs) / € 55 (basisprijs) / incl. materiaal

Geef je interieur een bohemien toets door een eyecatcher

uit macramé toe te voegen. In deze workshop leer je de

basisknopen en zet de lesgeefster je op weg om een

prachtige plantenhanger of hoedenhouder te maken. De

kleur van het touw mag je ter plekke kiezen en je kan ook

2 kleuren combineren. Geef wel vooraf even aan welke

van de twee je wil maken.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Evita Lolita

Hapjes in brooddeeg

dinsdag 17/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

Ontdek samen met Rita Huysmans de leukste hapjes die

je met brooddeeg kan maken.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, 2 keukenhanddoeken,

aardappelmes en doos voor restjes

84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!