17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© MoonSaris

Dagmar Chittka

Diep in zee

Zondag 14/04/2024 - 14.00 uur - 2 tot 6 jaar - plaatsen beperkt! - € 6 / € 8

Familie

PERS: “Piepjong publiek ontdekt onderwaterwereld met ogen, oren en handen”

In ‘Diep in Zee’ wordt het publiek geprikkeld om al hun zintuigen open te stellen om op ontdekkingsreis te gaan

in de onderwaterwereld van de zee. Het is een beeldende en zintuigelijke dansvoorstelling voor iedereen vanaf

2 jaar.

Er wordt dans, vormgeving, muziek en live projectie op een fantasievolle en verrassende manier gebruikt. De

live projectie is als een levend prentenboek wat in een bijzondere beeldtaal tot leven komt.

De kinderen krijgen achteraf de mogelijkheid om actief te participeren en worden uitgenodigd om mee te

beleven, mee te voelen en ook mee te doen.

Dagmar Chittka is de drijvende kracht achter Stichting Rauher Engel. Inmiddels maakt zij ruim 10 jaar

danstheatervoorstellingen voor de allerkleinsten, waarin bijna niet wordt gesproken.

Het werk van Rauher Engel is een grillige mix van beweging, dans, spel en humor. De fysieke intensiteit, lyrische

beelden en absurde elementen geven Dagmars voorstellingen een geheel eigen karakter; verfrissend en

eigenzinnig, en altijd nieuwsgierig naar de wereld om haar heen. Rauher Engel is ook een graag geziene gast in

China, Hong Kong, Belgie en Duitsland.

67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!