17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Colofon

Samenstelling:

Evi Lommers

Tiana Van de Weyer

Petra Molenberghs, Marijke Peetermans, Chris Schroyen,

Kristof Van Broekhoven en Timo Haesevoets

Lay-out:

Tiana Van de Weyer

Cover foto:

Michelle David & The True-tones

Druk en zetwerk:

Drukkerij Symons, Bree

Oplage:

4250

Foto’s en illustraties bij de voorstellingen werden door de

respectievelijke artiestenbureaus ter beschikking gesteld.

Niettegenstaande grondig nazicht zijn drukfouten en vergissingen steeds

mogelijk. De correcte gegevens zijn deze die je aan de balie krijgt.

Verantwoordelijke uitgever:

Wouter Beke, burgemeester

Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!