17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Keyboard

15 lessen | € 90 (vriendenprijs) / € 95 (basisprijs)

Je krijgt les in groepjes van maximum 5 personen en

gebruikt een hoofdtelefoon, zodat je elkaar niet hoort

spelen. Je volgt jouw eigen tempo; elke les krijg je even

de leerkracht op bezoek die de stof met je doorneemt en

evalueert wat je die week hebt ingestudeerd. Vervolgens

krijg je feedback om mee aan de slag te gaan of een

nieuw stuk. Zo krijgt elke deelnemer per les intensieve,

individuele begeleiding en oefentijd.

Heb je zelf geen keyboard, dan krijg je er eentje in

bruikleen tijdens de les.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Herwig Vermeylen

dinsdag | groep 1: 19.00 - 20.00 uur

groep 2: 20.00 - 21.00 uur

03-10-17-24/10 * 07-14-21-28/11 * 05-12-19/12/23 *

09-16-23-30/01/24

OF

vrijdag | groep 1: 19.00 - 20.00 uur

groep 2: 20.00 - 21.00 uur

29/09 * 06-13-20-27/10 * 10-17-24/11 * 01-08-15-

22/12/23 * 12-19-26/01/24

Olieverf

15 lessen | € 93 (vriendenprijs) / € 98 (basisprijs)

/ excl. materiaal

Met een beetje geduld en doorzettingsvermogen kan

écht iedereen leren schilderen. Dankzij de individuele

begeleiding, is er ruimte voor beginners én ervaren

schilders.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Els Leyssen

dinsdag | 13.00 - 16.00 uur

03-10-17-24/10 * 07-14-21-28/11 *

05-12-19/12/23 * 09-16-23-

30/01/24

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!