17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bart Herman

Volwassen en Gestreken

Zondag 1/10/2023 - 20.15 uur - € 19 / € 23

Muziek uit de lage landen

De ene is het al op zijn achttiende, de andere pas op zijn dertigste, Bart Herman werd het na zijn zestigste:

volwassen. Hij heeft vast werk, een serieuze relatie en een dak boven zijn hoofd, kortom: het echte leven kan

beginnen. Bart Herman heeft inderdaad door de jaren heen een solide carrière opgebouwd, vond de liefde en

hield op met zwerven. Er is een zekere rust neergedaald. Klinken bas en drums wat zachter? Zorgt de viool

voor wat meer melancholie? Zijn de verhalen wat bezadigder tijdens dit nieuw theaterprogramma waarin Bart

verslag doet van deze nieuwe fase in zijn leven? Of is dit maar schijn en kan de artiest de lonesome cowboy en

onstuimige rocker uit zijn langgerekte puberteit toch niet helemaal loslaten?

Je hoort en ziet het tijdens deze splinternieuwe show van deze unieke singer-songwriter-gitarist, volwassen

begeleid door Raf Helsen (drums) en Mario Vermandel (contrabas) en virtuoos gestreken door Dirk Naessens

(viool).

Kom genieten van deze ‘John Prine der Lage Landen’.

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!