17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Dimitri Du Four

A Pink Floyd Experience

Vrijdag 29/09/2023 - 20.15 uur - € 15 / € 18

Muzikale ode

Pink Floyd is lang niet uitgeblust. In tegendeel, muziekliefhebbers van alle generaties vinden hun weg naar de

zalen wanneer er een kwaliteitsvol tribuut wordt gespeeld.

‘A Pink Floyd Experience’ brengt deze tijdloze muziek met oog voor detail, feeling en sound.

Muzikanten vanuit alle uithoeken van België hebben elkaar in dit project gevonden. De frontzanger wiens stem

niet te onderscheiden valt van David Gilmour. Twee gitaristen die álle riffs en solo’s brengen zoals het origineel

en niet voor elkaar onderdoen. De bassist kent de licks van Roger Waters als zijn broekzak. De toetsenist zorgt

voor die echte Pink Floyd signature sounds en de drummer houdt die typische feel: zacht en relax. De saxofoon

scheurt erdoor en de backing vocals hangen als engeltjes over het geheel.

Helemaal zoals het hoort. Niet te missen voor de Pink Floyd liefhebber.

Geïnteresseerd? Check out: www.apfe.be

Met: Franky Bossuyt (gitaar, slide gitaar), Tom Walraet (bas), Tommy Aerts (zang), Peter Van Roy (drums), Geert

Van Renterghem (toetsen), David Robbrecht (gitaar, zang, sax), Ellen Hylebos en Joke Van Huyse (zang)

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!