17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jade Mintjens

Bedankt om te komen

Donderdag 28/03/2024 - 20.15 uur - € 16 / € 19

Stand-up comedy

U herkent Jade misschien als sidekick van De Ideale Wereld, als verdienstelijke verliezer van Humo’s Comedy

Cup 2021 of als voorprogramma van Bart Cannaerts, Xander De Rycke of Michael Van Peel, maar nu wordt het

tijd dat jullie elkaar echt beter leren kennen. Na haar eindejaarsconference in 2022 verblijdt Jade Mintjens u met

haar eerste persoonlijke avondvullende zaalshow. In ‘Bedankt om te komen’ belooft Jade u een fijne avond te

bezorgen en belofte maakt schuld! Uiteraard brengt deze Kempendochter ook haar gitaar mee. Alvast bedankt

om te komen!

Over Jade

Jade Mintjens (°1998) groeide op als fan van Vlaamse comedy, en volgt al sinds haar 14e jaar een theateropleiding.

Toch kwam het nooit in haar op om zelf voor een carrière in comedy te gaan. Ze wilde een “serieuze actrice”

worden. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, en Jade merkte dat ze heel vaak de humor opzocht. Zo slaagde

ze voor haar toelatingsproef in het Lemmensinstituut met een monoloog van Bart Cannaerts. Pas toen ze

zich kandidaat stelde voor het één-programma ‘Voor De Leeuwen’ in 2017, schreef ze bewust haar eerste

stuk comedy. In 2019 ging alles in een stroomversnelling, want toen werd ze finalist van de Lunatic Comedy

Cup, mocht ze het voorprogramma doen van Bart Cannaerts en maakte ze deel uit van ‘The Young Ones”’van

Michael Van Peel. In 2021 werd ze finalist van Humo’s Comedy Cup. Sinds november 2021 is Jade vaste

sidekick en redactielid bij De Ideale Wereld (Canvas). Eind 2022/begin 2023 speelde Jade Mintjens een

eindejaarsconference: ‘Samen door 2022’.

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!