17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Inge Kinnet

Muziek uit de lage landen

Stef Bos

Bloemlezing 2023

Vrijdag 10/11/2023 - 20.15 uur - € 25 / € 27

Stef Bos speelt zoals de afgelopen jaren

Twee maanden in het najaar

Solo

In België en Nederland

Een keuze uit zijn repertoire

Een Bloemlezing

Die elk seizoen anders is

Muziek uit de lage landen

Connie Neefs, Hannelore,

Micha Marah

Het is een mooi verhaal

Zondag 12/11/2023 - 15.00 uur - € 19 / € 23

Muziek is voor Connie en Micha reeds 50 jaar

een ‘supermedicijn’, zij bouwden allebei aan een

succesvolle loopbaan. Als je hen samen met

Hannelore, de dochter van Connie op het podium

ziet, dan denk je echt dat de wonderen de wereld

nog niet uit zijn.

Zij zingen bekende liedjes in de klankkleur van

het leven, over de liefde, vriendschap, werk, huis,

thuis..., Connie en Micha vanuit een nostalgische

kijk op de wereld, Hannelore met een romantische

blik op wat komen gaat.

Het is een Mooi Verhaal,

Een verrassend programma met uitstekende

liedjes en aangepaste beelden,

een klasseproductie waarin iedereen zich herkent.

De muziek is in handen van pianist Eric De Vos.

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!