Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

særlig formildende forhold kan erstatningen falle helt bort.

Endret ved lover 6 juli 1933 nr. 8, 12 des 1947 nr. 1, 10 juni 1966 nr. 8.

§ 6 Fredsplikten

1. En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om

krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved

arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning eller annen arbeidskamp.

2. Er det avgjort ved dom at det foreligger arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning

eller annen arbeidskamp i strid med § 6 nr. 1 og det tariffstridige

forhold ikke er brakt til opphør innen fire dager etter domsavsigelsen,

kan den skadelidende part eller den organisasjon han er medlem

av, begjære Arbeidsrettens samtykke til å iverksette arbeidsnedleggelse

eller arbeidsstengning.

Begjæring herom sendes Arbeidsrettens leder som snarest mulig etter

fristens utløp berammer møte til behandling av begjæringen.

Arbeidsretten kan ikke gi samtykke medmindre rettens leder og minst

ett av de to medlemmer som er nevnt i § 10 nr. 3 siste ledd er enige.

Iverksettelse av arbeidsstans med samtykke av Arbeidsretten berettiger

ikke den annen part eller den organisasjon han er eller har vært

medlem av, til å iverksette arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning eller

annen arbeidskamp i anledning av tvisten.

3. En tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidgiverforening

om ordningen av arbeids- eller lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold,

som ikke omfattes av en tariffavtale, må ikke søkes løst ved

arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning eller annen arbeidskamp før de

i §§ 29 og 36 bestemte frister er utløpet. Gjelder tvisten opprettelse

av en tariffavtale som skal avløse en tidligere tariffavtale, må dessuten

gyldighetstiden for denne være utløpet.

Så lenge arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning eller annen arbeidskamp

ikke må iverksettes (jfr. §§ 29 og 36), skal den tariffavtale og de

lønns- og arbeidsvilkår som gjaldt ved tvistens utbrudd stå ved makt

hvis ikke partene blir enige om noe annet.

Endret ved lover 28 mai 1937 nr. 3, 10 juni 1966 nr. 8, 17 juni 2005

nr. 60 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 633).

Kap. II Arbeidsretten

Overskriften er endret ved lover 6 juli 1933 nr. 8, 12 des 1947 nr. 1.

§ 7 Arbeidsrettens sæte og domsmyndighet

1. Det oprettes en Arbeidsrett med sæte i rikets hovedstad.

199

More magazines by this user
Similar magazines