Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Utvalget er rådgivende for avdelingens ledelse og rapporterer direkte til

denne.

Utvalget skal gi rapport om sin virksomhet til bedriftsutvalget.

Har utvalget fremmet forslag har det krav på ledelsens begrunnede standpunkt

til forslaget.

§ 13-4 Møter

Møte holdes minst en gang pr. måned med mindre de selvskrevne medlemmer

er enige om noe annet. Reglene i § 12-7 om saksliste og § 12-9

om protokoller og rapporter og informasjon til de ansatte får tilsvarende

anvendelse.

Kap. XIV

Konsernbestemmelser

§ 14-1 Konsernutvalg

Partene er enige om at det foreligger behov for på konsernbasis å drøfte

saker som er nevnt i Hovedavtalens kap. IX og § 12-8. De stedlige parter

med bistand av organisasjonene søker å finne frem til hensiktsmessige

former for slikt samarbeid. En slik form for samarbeid skal foregå enten

ved

a) at det i konserner med bedrifter som nytter felles overenskomst etableres

et koordinerende utvalg av tillitsvalgte. Utvalget skal ha drøftelser

med representanter for konsern- og bedriftsledelsen og skal bestå av

de stedlige ledere i utvalgene av tillitsvalgte, eller

b) at det opprettes et utvalg hvor representanter for arbeidernes tillitsvalgte

og for de øvrige grupper som er nevnt i Hovedavtalens § 12-2 kan

komme sammen med representanter for konsern- og bedriftsledelsen

og diskutere de spørsmål som er nevnt i § 12-8 og som har felles interesse.

Slike møter skal holdes minst en gang i året, eller

c) at en finner andre tilsvarende samarbeidsformer.

Konserner kan ha en beslutningsstruktur på divisjons- eller regionnivå som

treffer vedtak av vesentlig betydning for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold

på disse nivåer. I slike tilfelle kan det avtales ordninger som ivaretar

de hensyn som fremgår av kap. IX og § 12-8.

De ordninger partene måtte bli enige om, skal ikke gripe inn i den vanlige

fremgangsmåte for behandling av tvister – jfr. Hovedavtalens § 2-3. Der-

55

More magazines by this user
Similar magazines