Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Kap. V Permittering

§ 18 Vilkårene for permittering

Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for virksomheten.

Permittering i henhold til første ledd kan ikke finne sted utover 6 måneder

med mindre partene i nytt møte er enige om at det fortsatt foreligger saklig

grunn.

Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det kan begrunnes saklig.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering.

Krav om møte angående avvik fra ansiennitetsprinsippet, eller fordi virksomheten

ved gjeninntagelse følger andre regler enn ved iverksettelsen,

medfører ikke at permittering eller gjeninntagelse utsettes.

Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de

spesielle oppgaver de tillitsvalgte har i virksomheten.

§ 19 Plikt til å drøfte før varsel gis

Før varsel gis skal saken drøftes med de tillitsvalgte. Fra møtet settes opp

en protokoll som undertegnes av partene. Varselfristen i § 20 første og

annet ledd løper først etter at møtet er avholdt.

§ 20 Varsel om permittering

Permittering gis med 14 dagers varsel.

Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i

arbeidsmiljølovens § 15-3 (10) første setning, er varslingsfristen 2 dager

og ved brann er fristen 14 dager.

Varslet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Fristene gjelder ikke når konflikt i annen virksomhet, tariffstridig konflikt i

egen virksomhet eller ulegitimert fravær fører til at arbeidstakere ikke kan

sysselsettes på rasjonell måte. Virksomheten plikter allikevel å gi varsel

med den frist som er mulig.

Fristen gjelder ikke hvis tariffavtale gir adgang til kortere varsel. Det

samme gjelder arbeidsreglement opprettet før 1. mars 1999.

Hvis virksomheten permitterer uten å overholde varselfristen, skal arbeidstakerne

utbetales normalt forventet lønn fram til fristens utløp. Ved permittering

som nevnt i annet ledd utbetales ordinær lønn.

96

More magazines by this user
Similar magazines