Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

PROTOKOLLTILFØRSLER VED REVISJONEN 2006

Forenklingsutvalget

Partene er enige om å nedsette et felles utvalg med følgende mandat:

Utvalget skal gjennomgå Hovedavtalen i sin helhet med det siktemål å

komme frem til en forenklet utgave av Hovedavtalen, herunder foreta nødvendige

omredigeringer, samt tidsmessig og språklige oppdateringer.

Utvalget har ikke til oppgave å foreta realitetsendringer.

Utvalget skal settes sammen med 2 representanter fra hver side og arbeidet

skal gjennomføres innen 31. desember 2008.

DEL A

§ 2-3 Forhandlinger

Begge parter har interesse av at tvistesaker behandles både raskt og

grundig. Pr i dag er saksbehandlingen for langsom.

Partene vil hver på sin side gjennomgå sine rutiner og bestrebe seg på å

oppnå en raskere saksbehandling på alle stadier, – fra det kreves forhandlingsmøte

lokalt via organisasjonsmessige forhandlinger og fram til tvistens

behandling for Arbeidsretten.

Innen hovedavtaleperiodens utløp vil partene i fellesskap evaluere utviklingen.

§ 3-1

Ovennevnte tekst erstatter Riksmeklingsmannens forslag i 2000 til

bestemmelse i IX, «Varighet og Tariffavtalenes utløp», pkt 2.

Partene er enige om at følgende avtaler ikke er omfattet av en slik ordning:

Sokkelavtalen for operatør-, boring- og forpleiningsbedrifter (nr. 284)

mellom YS/OFS og NHO/OLF og oljeoverenskomsten (nr. 224) mellom

YS/PRIFO/NOFU/OFS og NHO/OLF/PIL.

Partene er videre enige om at ordningen kun gjelder avtaler som har utløp

1. halvår.

§ 9-3 Protokolltilførsel

YS og NHO er opptatt av et arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Under hovedavtaleforhandlingene drøftet partene disse spørsmål i tilknytning

til innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid.

Partene er enige om å drøfte disse spørsmål videre i det utvalg partene

har oppnevnt i anledning mellomoppgjøret 2005 angående et seriøst og

velfungerende arbeidsliv.

84

More magazines by this user
Similar magazines