Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Bygg/anlegg/offshore/innenriks skipsfart

Valg av tillitsvalgte kan foretas ved at bedriften enten ses som en enhet,

eller ved at den enkelte byggeplass/anleggsområde ses for seg.

I hovedbyggefagene og anleggsfaget kan det ved hver arbeidsplass som

har inntil 25 arbeidstakere velges 2 plasstillitsvalgte.

Ved arbeidsplasser som har:

Fra 26 – 50 arbeidstakere 3 plasstillitsvalgte

“ 51 – 150 “ 4 “

“ 151 – 300 “ 6 “

Over 300 “ 8 “

En av disse tillitsvalgte kan velges som studietillitsvalgt som skal ta seg

av yrkesopplæring i forståelse med bedriftsledelsen, samt faglig opplysningsvirksomhet.

Ved arbeidsplasser med mer enn 301 arbeidstakere kan

det dog velges en studietillitsvalgt i tillegg til nevnte antall.

Der det ikke velges bedriftstillitsvalgte med tilhørende arbeidsutvalg, kan

det blant plasstillitsvalgte på den enkelte byggeplass/anlegg hvor det er

valgt 3 eller flere tillitsvalgte, velges arbeidsutvalg.

Er flere hovedbyggefag innen samme bedrift representert på arbeidsplassen,

har dog hvert fag rett til minst 1 tillitsvalgt. Blir et nytt hovedbyggefag

representert etter at valg allerede er foretatt, er det forutsetningen at en

av de valgte om nødvendig viker sete.

§ 5-3 Gruppevise valg

Valg av tillitsvalgte kan om ønskes i stedet foregå gruppevis. Enhver

arbeidstakergruppe, som av de lokale parter anerkjennes som sådan, og

som har gjennomsnittlig minst 25 arbeidstakere, har da rett til 1 tillitsvalgt

i utvalget for tillitsvalgte. Dette gjelder selv om antallet tillitsvalgte derved

blir høyere enn etter § 5-2.

§ 5-4 Arbeidsutvalg

Blant de tillitsvalgte velges et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder

og sekretær. Arbeidsutvalget har ansvar for ledelsen av de tillitsvalgtes

arbeid.

§ 5-5 Tillitsvalgte med spesielle oppgaver

Blant de tillitsvalgte kan enkelte velges til spesielle oppgaver, f.eks. studie/opplærings-tillitsvalgt

, sosialtillitsvalgt, ungdomstillitsvalgt og likestillingstillitsvalgt,

jfr. § 10-11 og kap. XVI. Dette skal ikke medføre at antall

tillitsvalgte økes. Dersom det velges særskilt sosialtillitsvalgt, skal denne

25

More magazines by this user
Similar magazines