Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Andre kjennelser av en meglingsmann er endelige og kan fullbyrdes efter

reglene for høiesterettsdommer.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008

iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

Kap. IV Straffebestemmelser

§ 40 (Opphevet ved lov 7 des 1956 nr. 6.)

§ 41 Fornærmelig adferd mv.

1. Den som under et møte for Arbeidsretten fornærmer retten eller noen

som møter for den, eller forstyrrer møtet, krenker rettens verdighet

eller ikke lyder påbud fra retten eller formannen, kan utvises og ved

kjennelse under saken ilegges bøter.

Den som skriver noe usømmelig eller fornærmelig i et søksmålsskrift,

kan likeledes ved kjennelse under saken ilegges bøter.

2. Bestemmelsene under nr. 1 gjelder også under saksbehandling for

meglingsmyndighetene.

3. Om noen straffes efter denne paragraf, kan han dog forfølges på vanlig

måte for gjerningen. Men bøtene kommer i betraktning ved straffeutmålingen.

Endret ved lover 6 juli 1933 nr. 8, 12 des 1947 nr. 1

§ 42 Brudd på taushetsplikt mv.

Den som bryter sin taushetsplikt efter § 23, jfr. § 35, 2, straffes med

bøter. På samme måte straffes den som overtrer forskriftene i § 35 nr. 3,

4, 5, 6 og 8.

Endret ved lover 26 juni 1934 nr. 2, 29 mars 1935 nr. 3.

§ 43 Fravær mv.

1. Hvis et vidne eller noen, som ellers har fått særlig pålegg om å møte

personlig, uteblir uten gyldig fravær eller ikke i tide har meldt forfall

eller uten lov forlater møtet før det er slutt, kan han ved kjennelse

under saken ilegges bøter og pålegges helt eller delvis å erstatte de

omkostninger, som han har voldt.

Uteblir han efter ny innkallelse eller opfordring til å møte, kan han enda

en gang ilegges bøter og omkostningsansvar.

Like med uteblivelse uten gyldig fravær regnes det, at en sakkyndig

uten gyldig grunn nekter å overta sitt hverv eller forsømmer sin plikt,

og at noen må avvises fordi han møter beruset.

216

More magazines by this user
Similar magazines