Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

EØS-avtalen

Et generelt vilkår for rett til barnetrygd er at barnet er bosatt i Norge. En

EØS-borger som skal være omfattet av norsk lovgivning etter bestemmelsene

i for ordning 1408/71 vil i utgangspunktet oppfylle bosteds kravet

uansett i hvilket EØS land vedkommende eller hans/hennes familie faktisk

er bosatt, og vil ha krav på barnetrygd utbetalt i bostedslandet dersom de

øvrige vilkår er oppfylt. Det følger av forordningens artikkel 73 at barnetrygd,

i egenskap av familieytelse, utbetales for barn som er bosatt i utlandet,

dersom forsørgeren (en av foreldrene) enten arbeider i Norge, på norsk

skip, på norsk kontinentalsokkel eller er omfattet av norsk lovgivning mens

han/hun arbeider i utlandet.

Ordinær barnetrygd og tilleggssatser 2007

Beløp per måned Beløp per år

Ordinær barnetrygd

Tillegg

Finnmark-, Svalbard- og Nord-Tromstillegg

970 11 640

forbarn 0–18 år

Småbarnstillegg til enslige forsørgere

320 3840

med barn 0-3 år 660 7 920

Kontantstøtte

Retten til kontantstøtte gjelder for barn mellom 1 og 3 år og for adoptivbarn

som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten kan gis i opptil 23

måneder.

Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke gjør bruk av fulltidsplass i

barnehage det ytes offentlig driftstilskudd for. Hvis barnet har deltidsplass

i slik barnehage kan det gis gradert kontantstøtte dersom den avtalte oppholdstiden

er under 33 timer per uke.

Kontantstøtten gis per barn uten inntekts- eller behovsprøving. Støtten er

skattefri. Perioden med fulle foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon for

barnet må være utløpt før kontantstøtte kan gis.

Det utbetales ikke kontantstøtte for fosterbarn og for barn med opphold i

institusjon. Som hovedregel må barnet, og den av foreldrene som mottar

støtten, bo i Norge for å få kontantstøtte. Rett til kontantstøtte opphører

dersom barnet oppholder seg i utlandet i mer enn 3 måneder.

En EØS-borger som skal være omfattet av norsk lovgivning etter bestemmelsene

i forordning 1408/7 1 vil i utgangspunktet oppfylle bostedskravet

245

More magazines by this user
Similar magazines