Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tidigare studier visar

Tidigare studier visar att tillväxt, mätt som omsättning och antalet anställda,är viktiga mått för företag och inkubatorer. Signifikanta skillnader har kunnatuppvisas. När det gäller företagen i de 16 analyserade inkubatorerna ärdessa mycket unga (60,7 % är under 2,5 år, 28,5 % är mellan 3 och 4,5 år,4,6 % är mellan 5 och 6,5 år, 3,1 % är mellan 7 och 8,5 år och 3,1 % är över9 år). För att göra meningsfulla jämförelser måste vi minst ha en period avtre år för att kunna mäta en löpande tillväxt. Medelantalet anställda iföretagen är även ganska lågt, 3,59 personer.Hur väl är emellertid företagen motiverade för utveckling och tillväxt? Omföretagen inte är motiverade så kommer troligtvis inte inkubatorn att genågra effekter alls. Tre signifikanta utvalda variabler finns sedan tidigaremed i våra studier: Försäljningsökning (4,70), Hög vinst (3,97) och Ökningav antalet anställda (2,92) på skala 1-5, d v s företagens VD/managers är välmotiverade för tillväxt. Våra tidigare studier av teknik- och forskningsparkervisar även att VD/managers inom teknik- och forskningsparker är mermotiverade än VD/managers utanför teknik- och forskningsparker. Skatteintäkterindikerar även om samhället får tillbaka de pengar som investeras iverksamheten, vilket går att mäta på företagsnivå såsom vinstbeskattning,arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms. Det är svårare attmätta de externa effekterna (indirekt) av verksamheten.8.2 Forskningsfråga 1 – företagsnivånSyftet med studien är att studera och utveckla indikatordimensioner förinkubatorer. För att uppnå syftet skall de effekter som inkubatorer har påsmåföretags entreprenörskap studeras och analyseras, d v s hur inkubatorernapåverkar ett företags möjligheter att utnyttja sin potential för tillväxtoch lönsamhet. Inkubatorer utgör mot denna bakgrund ett viktigt verktyg föratt öka kommersialiseringstakten av ny teknik. I Sverige har inkubatorverksamhetentidigare haft en nära koppling till teknik- och forskningsparkernasuppbyggnad. Den satsning som Innovationsbron genomför inom sitt NIPprogrambehandlar just frågor om erfarenhetsspridning och samverkan ochangreppssättet är att utifrån ett systemperspektiv utnyttja möjligheter ochidentifiera hinder för utvecklingen av det svenska inkubatorsystemet. Vad ärföljaktligen effekterna av sådana aktiviteter? Sett i detta sammanhang, såuppfyller inkubatorer olika behov för akademiskt och industriellt företagande,d v s en entreprenöriell miljö skapas för företagen. Forskningsfrågaett är:Hur påverkar inkubatorerna de lokaliserade små teknikbaserade företagensmöjligheter till utveckling?104

32,1 % (skala 4-5) av de inkuberade 131 företagen ansåg att möjligheten attlokalisera inom en inkubator hade betydelse eller mycket stor betydelse föratt överhuvudtaget starta företaget. Tidigare resultat visar att 68,7 procentav nystartade företag, som direkt lokaliserade inom en teknik- och forskningsparken,ansåg att möjligheten att lokalisera inom en teknik- och forskningsparkhade betydelse eller mycket stor betydelse för att överhuvudtagetstarta företagen. För inkubatorföretagen var siffran 61,1 procent (skala 2-5).Medelvärdet för inkubatorns positiva inverkan på företagets verksamhet är4,48 på en skala 1-5. 27 % av företagen har exempelvis aktörer från inkubatorni sin styrelse. Medelvärdet för inkubators betydelse för kapitalanskaffningär 3,02 på en skala 1-5 och 17 % av företagen har riskkapitalister i styrelsen,där 8,2 % av totalt eget kapital utgörs av riskkapital.Korrelationssamband fanns även mellan betydelsen av externt kapital förden fortsatta utvecklingen av företaget och om lokaliseringen i inkubatornpåverkat möjligheterna till kapitalanskaffning, mellan externt kapital generelltoch om lokaliseringen i inkubatorn påverkat möjligheterna till kapitalanskaffning,mellan om ägarförändringen på något vis är relaterad till lokaliseringeni inkubatorn och riskkapitalbolag, mellan om ägarförändringen pånågot vis är relaterad till lokaliseringen i inkubatorn och ny ägare senasteåret samt mellan ny ägare under senaste året och riskkapitalbolag. Sammanfattningsvisger kapitaldimensionen starkt stöd för småföretag att varalokaliserade i en inkubator.Riskkapital utgör emellertid en liten del av kapitalet för inkubatorföretagen.Det statliga stödet till företagen har under 6 år (från 1999 – 2005) ökat från3 % till 12,3 %. Nya ägare upplevs som viktigt och 32 % av företagen harunder senaste året fått nya ägare (Tidigare studier visar 40 %). Externt kapitalupplevs alltså som ganska viktigt (3,2 på en femgradig skala). Kontrollöver företaget anses vanligen vara av större betydelse än expansion. Försmåföretag inom teknik- och forskningsparker har 39,8 % av företagen fåttnya ägare under de senaste tre åren, jämfört med 26,8 % för småföretaglokaliserade utanför. För NIP-företagen var motsvarande siffra 32,0 procent.Andel företag som är missnöjda eller mycket missnöjda med kapitaltillgångenär 27,5 % för småföretag inom teknik- och forskningsparker mot23,3 % för småföretag lokaliserade utanför, jämfört med 30 % av företagen ibåda grupperna som var nöjda eller mycket nöjda med kapitaltillgången.Inom NIPs inkubatorer var 49,6 % missnöjda eller mycket missnöjda medkapitaltillgången. Trenden för grupperna är dock att kapitaltillgången kommeratt förbättras. Endast 12,6 % av småföretag inom teknik- och forskningsparkerrespektive 14,6 % för småföretag lokaliserade utanför samt19,9 % av NIPs företag, ansåg att framtida tillgång på kapital inte kommeratt vara tillfredsställt.105

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...