Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Intervjumall Bilaga

Intervjumall Bilaga 1IntroduktionSpela inOm projektetNamn, arbetsuppgifter, tidigare erfarenheterInkubatorKan du berätta kort om organisationen?Är detta en privat eller kommunal inkubator?Vem sitter i styrelsen?Hur startades inkubatorn?Vad var drivkrafterna vid starten? Fanns det några problem vid starten?VisionHur definierar du en inkubator.Fungerar ni enligt den definitionen/enligt er vision?Vad har inkubatorn för strategi?Vem har uttalat strategin?Vad fungerar speciellt bra/dåligt i er inkubator?Inkubatorns struktur/organisationVad innehåller inkubatorn för typ av företag just nu?Vilken storlek, sektor och ålder är det på företagen?Vilken typ av företag strävar ni efter?Hur länge stannar företagen inom inkubatorn?Kan du berätta om ett normalt inkubatorföretags ”livscykel” hos er?Finns det några ”undergrupper” av företag inom inkubatorn?Finns det några kringorganisationer till inkubatorn?Vem betalar för tjänster?Vad är inkubatorns roll i att uppmuntra till interna och externa nätverk, formellt/informellt?RekryteringVad har ni för urvalskriterier för företag? Vilka är viktigast?Hur rekryteras nya företag? För-inkubator etc.Ger ni några subventioner för nya företag?Vad fungerar som motivation för företagen att ligga kvar?Vad kostar det för inkubatorföretagen att ligga i inkubator kontra utanför?Kan ett företag slängas ut ur inkubatorn? Kriterier.RegionHur avgränsar ni er region?Kan du berätta kort om regionens historia och anledning till start av inkubator just här?Vad har blivit inkubatorns roll i regionen?Hur påverkas ni av region, politik, stora industrier, traditioner etc?Finns det några regionala aktörer som stödjer/samverkar med er?Hur ser ni på strukturen av aktörer på regional/nationell/internationell nivå?Hur samverkar Universitet/Högskola, Inkubator och Industri (formellt/informellt)?Finns det någon samverkan mellan regioner?ResurserVilka resurser frågar företagen efter?Kapital, typ av kapital?Marknadsföring?Organisationsutveckling, organisationsförändring?Strategiplaner?Finansieringsplaner?Ledningsstrukturer?Produktion?Prototyptestning?Mentorer/bollplank?Strukturer/aktörer för export?118

KunskapSkaffas resurserna i form av tjänster eller kunskap?Inom vilka områden behöver inkubatorföretagen kunskap?Vilka källor till kunskap använder de sig av? (Modulär kontra arkitektonisk kunskap)Diffusion av kunskap/hur tas kunskapen upp i organisationen?Sker det/uppmuntras det till kunskapsspridning mellan inkubatorföretagen (formellt/informellt)?ResurstillgångÄr det skillnad i typ av resurser som efterfrågas? Beroende på företagets stadium/sektor?Uppstår det kostnadsproblem med kompetens som inte behövs hela tiden? Hur lösa? Hur stor beredskap?Hur prissätter ni tjänster?Hur får de tillgång till dem inom inkubatorn? Utanför?Inkubatorns roll? Formellt? Informellt?AvslutningKan du ge förslag på 5-10 verksamhetsmått för att mäta prestation på inkubator nivå.Är det någon fråga jag har glömt att ställa?Är det något annat ämne du skulle vilja ta upp?Har du några förslag till andra informanter? (affärsutvecklare)Finns det möjlighet att få tillgång till dokument angående inkubatorn?Går det bra att ta kontakt igen senare i processen?119

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Läs hela numret - Vinnova