Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

8. Har någon aktör

8. Har någon aktör inom inkubatorn haft någon betydelseför dessa förändringar?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………………….. 1-5 _____9. Är någon av företagets leverantörer lokaliserade i inkubatorn: Nej π Ja π, om ja _______% av inköp10. Använder Ditt företag följande?:a) Långtidsprognoser av försäljning: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………………… 1-5 _____b) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt Dig med dessaprognoser?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………………………………… 1-5 _____c) Långtidsprognoser om marknadsutveckling: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………… 1-5 _____d) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt Dig meddessa prognoser?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………………………………………. 1-5 _____e) Undersökning av konkurrenter: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………… 1-5 _____f) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt Dig meddessa undersökningar?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning………………………………………………. 1-5 _____g) Marknadsföringsstudier: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………………………….. 1-5 _____h) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt Dig med dessa undersökningar?:(I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………………………………………………………….. 1-5 _____11. Samarbetar Du med något annat inkubatorföretag ommarknadsföring/försäljning?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………………………… 1-5 _____12. Är en lokalisering i en inkubator positivt för ditt företag: (I liten utsträckning 1-5 I storutsträckning)………………………………………………………………………………………………………… 1-5 _____13. Har tidigare anställning betydelse för försäljning av dina produkter/tjänster?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………………………………….. 1-5 _____G. Risk/riskuppfattning1. Hur uppfattar Du följande påståenden:a) Teknologin i branschen: (Förändras sakta 1-5 Förändras ofta)………………………………………………….. 1-5 _____b) Beroende på hur omvärlden ser ut:Är försiktighet av vital betydelse (1-5) Är djärva och snabba åtgärder avför långsiktig utveckling vital betydelse för långsiktig utveckling………………………………………. 1-5 _____c) Takten som produkter och tjänster blir omoderna: (Långsam 1-5 Är mycket hög)……………………………… 1-5 _____d) Konkurrenternas beteende är: (Lätt att förutsäga 1-5 Opålitliga)………………………………………………… 1-5 _____e) Konkurrensen: (Är lika för alla produkter/tjänster 1-5 Är olika från fall till fall)……………………………….. 1-5 _____f) Miljön är: (Ett litet hot för överlevnad 1-5 Är ett stort hot mot överlevnaden)…………………………………… 1-5 _____g) Priskonkurrens: (Är ett litet hot 1-5 Är ett stort hot)……………………………………………………………... 1-5 _____h) Nya produkter/kvalité: (Är ett litet hot 1-5 Är ett stort hot)……………………………………………………… 1-5 _____i) Minskad efterfrågan: (Är ett litet hot 1-5 Är ett stort hot)………………………………………………………… 1-5 _____2. Vilken betydelse hade möjligheten att etablera sig i en inkubatorför beslutet att starta företaget?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………………………..1-5 _____H. Strategi1. Använder Ditt företag följande?:a) Långtidsplanering av investeringar: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………………. 1-5 _____b) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt dig meddessa prognoser?(I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………………………….. 1-5 _____c) Långtidsanalyser om teknologiutveckling: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………. 1-5 _____124

d) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt dig meddessa prognoser?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)…………………………………………………… 1-5 _____e) Undersökning av kundönskemål: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………………… 1-5 _____f) Har någon aktör inom inkubatorn hjälpt digmed dessa undersökningar?: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………………………… 1-5 _____2. Hur uppfattar Du följande påståenden?:a) I Ditt företag: (Är vi konservativa 1-5 Är vi tillväxt, innovativa och utvecklingsorienterade)…………………. 1-5 _____b) I Ditt företag: (Följer vi konkurrenterna 1-5 Är vi marknadsledande)………………………………………….. 1-5 _____c) Vår relation till konkurrenterna är: (Samexistens och samarbete 1-5 Eliminering)…………………………….. 1-5 _____d) Priset på produkter/tjänster är:(Lågt jämfört med konkurrenterna 1-5 Är högt jämfört med konkurrenterna)……………………………………… 1-5 _____e) Priset är baserat på produktionskostnader: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………….. 1-5 _____f) Priset är baserat utifrån konkurrenterna: (I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)………………………….. 1-5 _____3. Hur ser Du på följande?:a) Försäljningsökning: (Mycket oviktigt 1-5 extremt viktigt)……………………………………………………… 1-5 _____b) Högvinst: (Mycket oviktigt 1-5 extremt viktigt)………………………………………………………………… 1-5 _____c) Ökning av anställda: (Mycket oviktigt 1-5 extremt viktigt)……………………………………………………… 1-5 _____4. Har följande förväntningar infriats?a) Försäljningsökningen enligt planering: (är mycket sämre än plan 1-5 mycket över förväntningarna)…………. 1-5 _____b) Högvinst enligt planering: (är mycket sämre än plan 1-5 mycket över förväntningarna)…………..................... 1-5 _____c) Ökning av anställda enligt planering: (är mycket sämre än plan 1-5 mycket över förväntningarna)………….... 1-5 _____5. I vårt företag fokuserar vi på FoU, teknologiövertag och innovation:(I liten utsträckning 1-5 I stor utsträckning)……………………………………………………………………….. 1-5 _____6a). Har Ni under under de senaste tre månaderna ändrat produkterna eller förändratvad du erbjuder kunderna: Nej π Ja π, om ja är dessa förändringar:(Mycket små förändringar 1-5 Mycket stora förändringar)…………………………………………………………. 1-5_____b) Uppskatta tidsintervallet mellan uppgraderingar av produkterna :___________ månader7a). Har Ni utvecklat några patent?: Nej π Ja π, om ja:b) Uppskatta tidsintervallet mellan skapande av nya patent:___________månader8. Har Ni introducerat några nya produkter för att vara före konkurrenterna?: Nej π Ja π9. Säljer Ni något annat än produkter och tjänster?: Nej π Ja π, om ja:a) Licenser π b) Patent π c) Franchising kontrakt π d) Annat π, vad?__________________________Uppskatta hur stor del av försäljningen som kommer ifrån licenser/patent/franchising kontrakt/annat:____________%10. Nämn era tre viktigaste konkurrenter, a) Sverige 1.____________________________2. ____________________________3.____________________________I. Lokaliseringb) Utomlands1. _________________________________ land:_____________2. _________________________________ land:_____________3. _________________________________ land:_____________1. Lokalisering: (ingen betydelse 1-5 stor betydelse)a) Närhet till högskola……………………………………………………………………………………………….. 1-5 _____b) Transport/kommunikation………………………………………………………………………………………… 1-5 _____c) Närhet till kunder…………………………………………………………………………………………………. 1-5 _____d) Närhet till konkurrenter i samma bransch………………………………………………………………………… 1-5 _____e) Närhet till företag av samma typ………………………………………………………………………………….. 1-5 _____f) Kommunala/regionala fördelar……………………………………………………………………………………. 1-5 _____125

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen