Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

DEA tillämpades

DEA tillämpades således på de olika inkubatorerna, via en output- och eninput-dimension. Vi har även satt benchmarks för varje indikatordimensionoch också en övergripande rangordning i samtliga dimensioner för inkubatorerna.Aggregeringen av variabler på totalen medför att trovärdighetenminskar något och det kan följaktligen bli svårare att identifiera var ineffektiviteterbefinner sig.Datan är insamlad huvudsakligen på företagsnivå, då företagen sätter ettförhoppningsvis neutralt värde på inkubatorns insatser. Vi har även sattbenchmarks för inkubatorerna och har rangordnat inkubatorerna i olikadimensioner samt även gjort en övergripande rangordning. Två inkubatorer,befanns ligga på den effektiva fronten. När det gäller de olika indikatordimensionerna,visade sig olika inkubatorer befinna sig på de effektivafronterna och olika inkubatorer har således olika styrkor. En slags ”superinkubator”skulle då kunnat byggas upp med tanke på de olika ingåendeinkubatorernas delstyrkor. De effektiva målen för alla lågpresterande inkubatorerstår följaktligen at finna på fronterna, men bara icke-dominerandepunkter på denna front kanske egentligen utgör de trovärdiga målen. Depunkter som alltså erbjuder mer output och/eller mindre input än den utvärderadeinkubatorn kan ingå i mängden av möjliga mål.Vad som måste tas med i bedömningen är att när man insett att vissa inkubatorerinte är effektiva i vissa dimensioner, så uppstår frågan om hurmycket resurser som blir nödvändiga för att uppnå benchmarks – undervillkoret att man har eller får kännedom om hur inputs förvandlas till outputs.Ett primärt syfte med en DEA-implementering kan vara att sätta uppett sammanhang mellan inkubatorerna i ett nätverk, såsom NIP, för att inkubatorernahelt enkelt skall kunna lära av varandra.8.4 Empiriska resultat kontra teoretiska dimensionerForskningsarbetet har delats in i två olika faser: I Fas ett (fram till maj2004) drogs de metodmässiga riktlinjerna upp och en initial rapport författades14 . Fas två bestod av att utforma mätinstrumentet (enkät och intervjumall),samla in empiri via enkäten (enkäten skickades ut 5e april 2005,parallellt med enkät göra intervjuer (med sex inkubatorer), stansa data (över30 000 enkätdata, 16 inkubatorer och 131 företag i 220 dimensioner) ochdärefter genomföra statistisk analys. Enkätdatan består av de lokaliseradeföretagen, vilka sannolikt mest objektivt kan avgöra inkubatornyttan förrespektive inkubator.14 Se Lindelöf, P. och Löfsten, H., 2005, Teori och metoder för val av indikatorer förinkubatorer. VINNOVA RAPPORT VR 2005:02 (72 sidor).108

Vi upplever inte att företagen varit subjektiva i sina bedömningar av deninkubatorn som de är lokaliserade i, men i och med att det finns en imageeffektav att vara i en inkubator, så påverkas ju även "marknadsvärdet" avresultatet av undersökningen. Om företagen vid ifyllandet förstod vadenkäten skulle användas till hade de ju därmed mycket att vinna på att ge enså positiv bild som möjligt av respektive inkubator, men det är ju emellertidsamma för alla företag i studien. Även företrädare för sex inkubatorer harintervjuats. Parallellt har ett större antal artiklar författats och skickats in,accepterats och publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detmetodmässiga arbetet har således bedrivits i fem olika steg:Steg 1:Steg 2:Steg 3:Steg 4:Steg 5:Fastställande av metod och angreppssättFastställande av teoretiska dimensionerUtformande av mätinstrument för empiriinsamling (enkät ochintervjuer) på grundval av teoretiska dimensionerÅterkoppling till NIPs indikatorerAnalys och resultat av statistik och intervjuerSom stöd för analys av inkubatorers nytta och för empiriinsamlingenutvecklades alltså via tidigare studier, fyra olika teoretiska dimensioner (sekapitel två):1 Resurser: Bakgrund, nätverk, kapital/finansiering etc2 Innovation och diffusion/marknad3 Risk/riskuppfattning4 StrategiI dessa fyra övergripande teoretiska dimensioner (entreprenöriella) antasinkubatorer ha effekter på små teknikbaserade företags tillväxt och lönsamhet.Varje dimension har ett antal variabler som påverkar företagens entreprenörskap.Entreprenörskap integrerar således variablerna och effekternaav dessa ges som tillväxt och lönsamhet. Risk- och strategidimensionenfinns emellertid ej med i NIPs indikatordimensioner och måste därmedanalyseras framöver. Det finns således även en annan påverkan, som emellertidinte är direkt gripbar, såsom strategiska effekter och riskreduceringsfaktorer,vilka blir ett indirekt resultat av aktörernas agerande inom inkubatorerna.Ej heller indikatordimensionerna explicit för export och marknadsföringfanns med, men analyserades dock i kapitel 7. Resurserna utgör fundamentetför ett företags verksamhet, d v s skapar möjligheter eller sätterupp restriktioner för vad företaget kan hantera. Strategin är intermediärmellan de givna förutsättningar som resurser ger och hur väl företagetlyckas i den externa omgivningen (marknaden).109

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
Bygger verktyg för ett bättre liv Bygger verktyg för ett bättre ... - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova
Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan ...
Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid ... - Vinnova
2/10 WSP ANALYS & STRATEGI - WSP Group
Analys av värdet av hushållens materialåtervinning - Avfall Sverige