Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Utifrån detta kapitel

Utifrån detta kapitel framträder också ett par slutsatser som kan tas med iden fortsatta analysen.Variationen mellan olika inkubatorer är stor eftersom varje inkubator äruppbyggd för att passa sitt universitet och sin omgivning på bästa sätt. Förutsättningarnavarierade en hel del beroende på region. Inkubatorer somhade tillgång till ett mindre deal flow var tvungna att koncentrera sig på attförsöka få ett ökat antal och kunde därför sålla mindre bland de som fanns.Deras verksamhet kunde därför inte vara lika fokuserad utan man prioriteradeistället resurserna enligt företagens potential. Man såg även fördelarmed att företagen med mindre potential kunde generera snabbare skatteintäkteroch bidra till andra företags framgång genom synergieffekter. Påsamma sätt är även inkubatorerna delaktiga i utvecklingen av regionalasåddfinansieringsprogram och utveckling av regionalt innovationssystemgenom samarbete med andra aktörer. Detta arbete kommer att gynna inkubatornsverksamhet på längre sikt men kan ta fokus från kärnverksamheten iviss grad i de inkubatorer som befinner sig i regioner där detta är mindreutvecklat.På grund av samma regionala skillnader kan även det externa nätverketsmotivation, förutom personliga orsaker som att man tycker det är intressanto s v, för att deltaga skilja sig något. Där det regionala näringslivet är välutbyggt verkar det vara tendenser till en relativt sett mer kortsiktig motivationi form av att man önskar att bygga en relation till en framtida kund,leverantör eller samarbetspartner. När innovationssystemet är mindreutbyggt kan det istället finnas aktörer i regionen som ser ett värde i att företagsamhetenoch utbildningsnivån i regionen ökar för att göra regionenmindre sårbar och mer attraktiv för ytterligare investeringar. Dessa skillnaderkan ge utslag på vilka aktörer i det externa nätverket som medverkar ochpå vilket sätt, vilket i sin tur kan påverka hur inkubatorn positionerar sig ochorganiserar sitt arbete.Inom inkubatorerna pågår det också olika projekt för att utveckla deninterna verksamheten ytterligare. Många av dessa projekt strävar efter attstrukturera processerna och samtidigt göra dem mer personoberoende. Enökad struktur ger ett tydligare erbjudande mot inkubatorföretagen och detblir också enklare för till exempel de olika coacherna inom inkubatorn att fåinsyn i varandras verksamhet och därmed hjälpa varandra. Projekten gällertill exempel områden som datorverktyg, strukturerade nätverk av till exempelaffärsänglar och utflyttningsfas. En utmaning för inkubatorerna blir därföratt genomföra detta utan att för mycket flexiblitet går förlorad. Det finnsockså projekt med målet att göra inkubatorn mer oberoende från statligabidrag och andra finansieringsresurser. Detta görs till exempel genomutvecklandet av olika system för investeringar i inkubatorföretagen ochextern försäljning av relaterade tjänster för att inbringa intäkter till inkuba-74

torn. Ett led i detta är även skapandet av egna såddfonder och holding-bolagså att man kan agera självständigt gentemot inkubatorföretagen under detidiga faserna.75

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...