Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 7.17 ANOVA-test,

Tabell 7.17 ANOVA-test, Samarb och LokhögMellanGruppernaFSig.Samarb 1.99 .02Lokhög 1.17 .30Tabell 7.18 Korrelation, Samarb och Lokhögm std 1.Samarb .67 .56 -Lokhög 3.33 1.44 414**Not: ** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidigt).7.9 Andra indikatordimensioner – marknadsinnovationMarknadsinnovation - exportMarknadsinnovation innefattar bland annat hur ett företag förbättrar sin mixav nyckelmarknader, samt hur företaget bäst når sina marknader, där marknadsinnovationsprocessensyftar till att skapa nya/förbättrade marknadersamt att skapa nya/förbättrade sätt att nå marknaderna (Johne, 1999). Marknadsinnovatörenförsöker ständigt skapa och omforma sina marknader.Ghoshal och Bartlett (1998) argumenterar för att marknadsinnovation är endel i entreprenörens arbete. Johne (1996) menar att en effektiv marknadsinnovationär välja positioner på en marknad där företaget kan bygga ochvidmakthålla sina konkurrensfördelar. Arbetet inkluderar att undersöka konsumentpreferenser,hålla kontroll på konkurrenter samt anpassa sin teknologioch organisation till förändrade marknadsförhållanden.Smallbone (1995) visade i sin studie att högtillväxtföretag koninuerligtsöker nya marknadsmöjligheter. Att söka nya marknadsmöjligheter tog siguttryck i att högtillväxtföretagen i högre grad utvecklade nya produkter ochtjänster till kunderna. En annan tendens var att högtillväxtföretag i högreomfattning skaffade nya kunder till gamla produkter och tjänster, samtdiversifierade sig i högre utsträckning än lågtillväxtföretag till andra segmentoch marknader. Resultatet av aktiviteterna var att kundbasen förändradesi högre takt, samt att högtillväxtföretagen inte var så beroende av ettfåtal kunder (Wiklund, 1998). Graden av export tenderade också vara högreför tillväxtföretag än för lågtillväxtföretag (Smallbone ibid., Wiklund ibid.).Entreprenöriella företag antas vara mindre sårbara för marknadens förändringgenom sin ständiga omdefiniering av sina möjligheter på marknadenoch hela tiden söka sig till attraktiva nischer och kunder. Smallbone ibid.92

argumenterar för att det går till och med att hitta tillväxtföretag på marknadermed stagnerande och till och med minskande marknader.I Tabell 7.19 visas att inkubator 9 och 12 ligger på nyttoeffektivitetsfrontenoch att vi även har fem andra inkubatorer inom den övre delen av effektivitetsområdet.I Tabell 7.20 och 7.21 visas ANOVA-test och korrelationssamband.Tabell 7.19 Export (Export) och inkubatorernas nyttoeffekt (Exink) – medelvärde ochstandardavvikelseExport (x)Exink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 .00 .00 1.00 .002 .06 .24 1.00 .003 .30 .48 1.20 .634 .20 .42 1.10 .325 .33 .52 1.00 .006 .00 .00 1.00 .007 .60 .52 1.20 .638 .44 .53 1.00 .009 .33 .58 3.33 2.8810 .50 .53 1.37 1.0611 .17 .41 1.50 1.2212 .67 .52 1.17 .4013 .38 .52 1.50 1.4114 .50 .58 1.75 .9615 .67 .58 1.00 .0016 .38 .47 1.00 .00Not: Export – skala 1/0 (Ja/Nej): , Exink – skala: 1-5.93

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen
Ladda ner gratis - Vinnova
Göteborgsandan in i biomedicin Göteborgsandan in i ... - Vinnova