Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

forskarutbildning, 54 %

forskarutbildning, 54 % är eller har varit anställa vid universitet eller högskola,6 % har eller är anställda vid statligt forskningsinstitut och 14 % viden FoU-enhet vid ett företag (d v s avknoppningar). Likartade siffror fannsför 6 år sedan.Avseende resultat från FoU-verksamhet i näringslivet och dess betydelse förföretagets start erhålls medelvärdet på 2,7 (2,64 tidigare). 75 % (tidigare58 %) av grundarna har varit verksamma inom affärsverksamhet och 36 %(tidigare 24 %) har varit verksamma med marknadsföring och försäljning.Val av lokalisering vid universitet och högskola är en tidigare utvald variabel,får här måttligt medelvärde (3,41, tidigare 3,16) och närheten till kunderrätt lågt (tidigare signifikant), 2,7.5.4 Kapital- och ägarstrukturKapital, kapitalanskaffning och ägarstruktur är nära förknippade med varandra.Det är också ett ofta återkommande tema och ett ganska väl belystproblem om småföretags förmåga till tillväxt. Det anses vanligen att småföretagär missgynnade av kapitalmarknaden, vilket uttrycks som marknadsimperfektionersom motverkar allokering av kapital till små företag (Deakinsoch Hussain, 1991, Binks och Ennew, 1996). Problemet med kapitalallokeringär inte enbart begränsat till tillgången på ägarkapital, utan äventillgång till lån i bank och statlig/offentlig finansiering (Eriksson, 1996).Behovet av kapital och kravet på investerare är givet av situationen somföretaget befinner sig i, t ex om företaget befinner sig i en produktutvecklingsfaseller i en expansionsfas. Wiklund (1998) argumenterar för att studierom kapital inte ska utgå ifrån en allmän diskussion om utbud och efterfrågan,utan om tillgången på kapital tillfredsställer företagens behov. Detfinns inga klara samband mellan god kapitaltillgång på en kapitalmarknadoch skapande av tillväxtföretag. Wiklund ibid. visar på två saker i sin studie.Den första är att kapitalbehovet för högpresterande företag är lika stort somför lågpresterande företag, d v s bägge grupperna ansåg att deras kapitalbehovvar uppfyllt. Kapitaltillgång står då i överensstämmelse med det behovsom företagen har. Den andra är att tillväxt ofta sker med egna medel. Tillväxtföretagär inte nödvändigtvis beroende av den externa kapitalmarknadenför expansion. Tabell 5.4 visar variablerna för ägare/kapital.56

Tabell 5.4 Ägare/kapitalp-värde Std SkalamI stdI mT mK mT mKVariablerExterna investerare i styrelsen(riskkapitalbolag)Kapitaltillgångens betydelse förföretagets fortsatta utvecklingDel av företagens kapitalstruktursom utgörs av riskkapitalDel av företagens kapitalstruktursom utgörs av statliga lånFöretaget har adderat nya ägare detre senaste åren0.17 0.38 0.21 0.09 0.04 1.03 0.28 J/N3.16 1.60 2.87 2.33 0.01 1.55 1.57 1-58.15 23.07 8.14 3.04 0.01 19.05 10.79 Procent12.25 25.73 3.22 0.24 0.01 14.71 2.68 Procent0.32 0.47 0.40 0.27 0.03 0.48 0.44 J/Ndärm = Medelvärde för variabler med avseende på grupperna I, T och KI = NIP-inkubatorernaT = Småföretag inom teknik- och forskningsparkerK = Småföretag inom kontrollgruppenAndel företag som är missnöjda eller mycket missnöjda med kapitaltillgången13 är 27,5 % för småföretag inom teknik- och forskningsparker mot23,3 % för småföretag lokaliserade utanför, jämfört med 30 % av företagen ibåda grupperna som var nöjda eller mycket nöjda med kapitaltillgången.Inom NIP var 49,6 % av företagen missnöjda eller mycket missnöjda medkapitaltillgången. Trenden för grupperna är dock att kapitaltillgången kommeratt förbättras. Endast 12,6 % av småföretag inom teknik- och forskningsparkerrespektive 14,6 % för småföretag lokaliserade utanför samt19,9 % ansåg att framtida tillgången på kapital inte kommer att varauppfyllt.Det finns vanligen en föreställning om att mindre företag är ovilliga att säljadelar av det egna kapitalet och på så sätt uppkommer kapitalbrist för attkunna expandera företaget. Kontroll över företaget anses viktigare änexpansion (Wiklund, 1998). För småföretag inom teknik- och forskningsparkerhar 39,8 % av företagen fått nya ägare de senaste tre åren, jämfört13 Procentuell andel missnöjda företag mättes aggregerat för de företag som hade markerat1 eller 2 på en 5-gradig skala. 1 visar mycket missnöjd och 2 missnöjd. 3 utgörs av denneutrala punkten på skalan. Procentuella andelen nöjda företag mättes aggregerat för deföretag som hade markerat 4 (nöjd) eller 5 (mycket nöjd) på en 5-gradig skala.57

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova