Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

garanti för succé (se

garanti för succé (se liknande resonemang av Jones-Evans 1996 och Cooper1984). Den nyetablerade entreprenören möter huvudsakligen fyra problem:1 Inga förebilder2 Inga standardiserade kommunikationskanaler3 Ingen trovärdighet och låg pålitlighet4 Inget etablerat kundunderlagMian (1994) beskriver inkubatorsystem som en externt understödjandeenhet, vilken bör innehålla funktioner för management, marknadsföring,kapitalförsörjning, samt driftstöd. Frågan om marknadsföring och exponeringav produkter och tjänster är en viktig del för småföretag utan stabilkundbas. Frågor som ”Har ni förändrat marknadsföringen av era produktereller tjänster? eller ”Har någon aktör inom inkubatorn haft någon betydelseför dessa förändringar?” är givetvis relevanta. I Tabell 7.22 visas att inkubatornr 6 ligger längst fram och åtföljs av en handfull andra inkubatorerinom det område som utmärks av två benchmarks. I Tabell 7.23 och 7.24visas såväl ANOVA-test som korrelationssamband.Tabell 7.22 Förändring i marknadsinnovation, marknadsföring (Formrf) ochinkubatorernas nyttoeffekt (Mrfink) – medelvärde och standardavvikelseFormrf (x)Mrfink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 1.14 1.86 1.57 1.902 2.06 1.16 2.06 1.303 2.00 1.33 1.80 1.134 1.30 .95 1.00 .005 1.67 1.21 2.17 1.836 3.00 1.73 3.00 1.737 1.60 .97 1.60 1.358 2.67 1.58 1.22 .679 1.00 .00 1.00 .0010 2.50 1.31 2.75 1.7511 1.67 1.03 1.50 .8312 1.85 1.57 1.57 .9813 1.50 .76 1.25 .7114 1.75 2.06 1.75 .9615 2.28 1.60 2.42 1.3916 2.13 1.81 1.75 1.04Not: Formrf – skala: 1-5: , Mrfink – skala: 1-5.96

3.5362.5Mrfink2Medelinkubator1.510.500 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5FomrfFigur 7.8 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitetskombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.Tabell 7.23 ANOVA-test, Fomrf och MrfinkMellanGruppernaFSig.Formrf 1.09 .37Mrfink 1.52 .11Tabell 7.24 Korrelation, Fomrf och Mrfinkm std 1.Formrf 1.87 1.34 -Mrfink 1.74 1.24 .594**Not: ** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidigt).7.10 Aggregering av dimensionernaI detta avsnitt görs ett försök att rangordna inkubatorerna med hänsyn till deindikatordimensioner som tidigare presenterats och analyserats. Vi läggersamman de olika dimensionerna, med lika vikter, och erhåller en slags”bästa inkubator”, d v s ”best-in-class”. Olika inkubatorer kan även varaolika effektiva inom olika dimensioner och det är inte säkert att denna eller97

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
Bygger verktyg för ett bättre liv Bygger verktyg för ett bättre ... - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova
Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan ...
Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid ... - Vinnova
2/10 WSP ANALYS & STRATEGI - WSP Group
Analys av värdet av hushållens materialåtervinning - Avfall Sverige