Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

ANOVA-test och

ANOVA-test och korrelationsmatrisen visas i Tabell 7.14 och Tabell 7.15Tabell 7.14 ANOVA-test, Rink och RavdMellanGruppernaFSig.Rink 1.36 .18Ravd 1.36 .18Tabell 7.15 Korrelation, Rink och Ravdm std 1.Rink 3.46 1.25 -Ravd 1.99 1.36 .210**Not: ** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidigt).7.8 Synergieffekter - teknologisamarbeteInnovation och entreprenörskap är två företeelser som är nära förknippademed varandra, där den ena företeelsen samexisterar med den andra. Lumpkinoch Dess (1996) drar slutsatsen att innovation har betydelse för företagetsstrategiska beteende när innovation visar på viljan och förmågan attförändra, vilket också är entreprenöriella egenskaper. Miller (1987) ochSmallbone m fl (1995) påstår även att innovation och förändringsbenägenhetär förutsättningar för att skapa ett framgångsrikt företag.Variablerna som indikerar forskningsnätverk visar på om och i hur hög gradföretagen inom inkubatorerna samarbetar med universitet och högskola.Samarbetet som antas ge tillgång till ny teknologi påverkar företagens förmågatill teknologisk innovation. Tidigare studier visar att företag inom teknik-och forskningsparker och inkubatorer i högre utsträckning använder sigav kontakter inom den akademiska miljön, där lokaliseringen och närhetentill den akademiska miljön antas vara av betydelse (se t ex Segal Quince,1985, Monck m fl., 1988, Westhead och Storey, 1995, Westhead, 1997,MacPherson, 1998).Inkubator 6,8 och 10 befinner sig på den effektiva fronten, där inkubator 8har högst värde. Medelinkubatorn finns med och de inkubatorer som befinnersig på den övre halvan nyttoeffektivitetsmässigt befinner sig alltså inomde streckade linjerna. Korrelationsmatrisen visar samarbete med universitetoch högskola och lokaliseringens effekter (inkubatorns nyttoeffektivitet). Destreckade linjerna sätter också benchmarks för ”effektiva inkubatorer” idenna dimension. ANOVA-test och korrelationssamband visas i Tabell 7.17och Tabell 7.18.90

Tabell 7.16 Samarbete med universitet/högskola (Samarb) och inkubatorernas nyttoeffekt(Lokhög) – medelvärde och standardavvikelseSamarb (x)Lokhög (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 .75 .46 3.12 1.362 .56 .51 3.00 1.373 .50 .53 3.20 1.234 .60 .52 3.30 1.495 .67 .51 4.00 .896 1.00 .00 3.33 .587 .80 .42 3.50 1.588 1.00 .00 4.44 .889 .75 .46 3.87 1.8110 1.00 .00 3.75 1.4811 .33 .51 3.50 1.6412 .71 .49 3.00 1.7313 .50 .53 3.25 1.3914 .00 .00 2.00 1.4115 .71 .49 3.43 1.7216 .33 .50 1.33 .44Not: Samarb – skala 1/0 (Ja/Nej), Lokhög – skala: 1-5Lokhog4.543.53Medelinkubator81062.521.510.500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2SamarbFigur 7.6 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitets kombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.91

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
VINNOVA-nytt
Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
VINNOVA-nytt #5.2012
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
Läs hela numret - Vinnova