Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Vi har i Figur 8.1

Vi har i Figur 8.1 skisserat på fyra olika typer av inkubatorer, med medelinkubatornmitt i. De fyra olika grupperingarna av inkubatorerna blir:1 Inkubatorn ger här bra input/nytta2 Inkubatorn skapar hög nytta, men lider av resursbrist3 Inkubatorn underpresterar4 Tveksamt om inkubatorn har några effekter, men kan fungera hyggligtändåMålsättningen är följaktligen att flytta underpresterande inkubatorer motnyttoeffektivitetsfronten, där exempelvis nätverk och lärandeprocesserutvecklas över tiden (5). Kommande analys bör då visa hur inkubatorerna iruta 3 och 4 bör öka sin nyttoeffektivitet och förflytta sig uppemot nr 5.Syftet blir att genom kvantitativa mätningar och genom fallstudier studerarörelser samt hur underliggande strukturer utvecklas.Figur 8.1 Olika typer av inkubatorer114

Man kan uttrycka det som så att DEA väl kan integreras med moderna koncept,såsom Benchmarking och Balanced Scorecard. Vi kan även och harsatt, lämpliga benchmarks i den initiala DEA-analys som genomförts ikapitel 7. Den moderna styransatsen sätter även allt större tilltro vidanvändningen av icke-monetära data och inom Balanced Scorecard är detfaktiskt även en klart uttalad del av mätningen. Kaplan och Norton (1996)gör en beskrivning av "The Balanced Scorecard", vilket är en "nytt" sätt attbedriva förändringsarbete och utveckla nyckeltal för verksamheten. Det ärhär brukligt att dela in måtten i dels kort- och långsiktiga mått, dels finansiellaoch icke-finansiella mått. I "the Balanced Scorecard" finns fyra olikavisioner och strategier: "Financial", "Customer", Internal Business Process"och "Learning and Growth". Tankegången är att företaget eller organisationenskall kunna kombinera och finna länkar till finansiell planering ochkopplingen till strategiska mål. Den ökade globaliseringen innebär ju att enny konkurrenssituation har uppstått. Den ökade konkurrensen innebär ävenatt en ständig utveckling är nödvändig. En konkret metod för ekonomiskstyrning benämnes alltså Balanced Scorecard (BSC), eller det balanseradestyrkortet. BSC är idag flitigt använt inom såväl näringslivet som inomoffentlig förvaltning och olika organisationer. Kompetensutveckling,arbetsmetoder och kundbemötande är exempel på företeelser som inte återfinnsi balans- och resultaträkningen, men som likväl är av avgörandebetydelse om ett företag skall kunna expandera, eller ens existera. Dessatillgångar kan i de allra flesta fall inte värderas i termer av kronor och ören.Den främsta orsaken till att använda Balanced Scorecard är dock att detmöjliggör en översättning av företagets strategi till konkreta handlingsplaner.Varje medarbetare kan då se till att dess arbetsuppgifter ligger i linjemed företagets övergripande målbild.Kaplan och Norton är tydliga med att det krävs både koppling och balansmellan de olika perspektiven. Med koppling avses tydliga orsak-verkansambandmellan olika prestationsmått i skilda perspektiv. Det måste varatydligt vad som påverkar vad för att man skall kunna analysera problemet.Ett sämre resultat inom den finansiella delen kan ha orsakats av missnöjdakunder, vilket i sin tur beror på dåliga interna affärsprocesser. Företaget kansätta upp tydliga orsak-verkan-samband och man kan därmed få en bild avproblemet. Det bör även vara en god blandning av s k resultatmått och drivandeprestationsmått. Ett, för metoden, genomgående tema är balansenmellan olika mål och mått. Det är viktigt att en balans uppnås med avseendepå lång- och kortsiktiga mål, finansiella och icke-finansiella mätetal, resultatmåttoch drivande prestationsmått, externa och interna perspektiv samthårda och mjuka mätetal.115

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...