Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

4 Metodval4.1 InledningI

4 Metodval4.1 InledningI innevarande kapitel beskrivs och redogörs för uppläggningen av huvudstudien.I kapitlet presenteras metoder samt hur metoderna förhåller sig tillundersökningens design och analysstrategi. Vid genomförandet av en undersökningär valet av metod av stor betydelse för analys och slutresultat.Metoden är den process som leder fram till svaren på forskningsfrågan ochforskningens syfte. Det är utifrån vår metodprocess som kunskap och informationinhämtas för att lösa uppgiften. Metoden ger förutsättningar och svarpå om informationen har validitet, d v s att man mäter vad som avses attmätas, samt reliabilitet, d v s den inhämtade informationens trovärdighet.Den metodologiska ansatsen utgörs dels av ett induktivt förhållningssätt,dels av ett deduktivt förhållningssätt, där betydelsen av teorier och tidigarestudier relaterade till problemområdet tas i beaktande. Den deduktiva ansatseninnebär förståelse av tidigare forskning om entreprenörskap, småföretagsprestation och inkubatorer. Den induktiva ansatsen innebär att utifrånempiri skapas teori (Holme och Solvang, 1991). En induktiv ansats innebäratt utifrån insamlad empiri skapa och testa hypoteser för att kunna generaliseraresultaten i en modell. Motivet för att kombinera en induktiv ochdeduktiv ansats är att forskningsområdet, inkubatorer och dess effekter pålokaliserade småföretag delvis är ett ganska outforskat område (Lindelöf,2002).Ansatsen i innevarande studie är abduktion. Abduktion är en slags växelverkanmellan empiri och teori, vilket kan sägas vara en form av metodtriangulering(Alvesson och Sköldberg, 1994). En annan orsak för attanvända flera olika metoder som undersökningsstrategi är att svagheterna ien metod kompenseras med användandet av en annan, d v s triangulering(Cambell och Fiske, 1959, Guba och Lincoln, 1989), där resultat från olikaundersökningar återkopplas till varandra och analyseras för kontroll. Attanvända sig av triangulering kan vara av betydelse när det är svårt att uppskattakriterievalidiet (Bollen, 1989). Undersökaren måste då övergå till attuppskatta begreppsvaliditeten, vilket uppnås med vad Cambell och Fiske(1959) benämner som ”multitrait-multimetod matrix”. Förfarandet innebäratt flera metoder används i valideringsprocessen för att kompensera förbrister i kriterievaliditeten, d v s en form av triangulering (Lindelöf, 2002).För att uppnå syftet med studien samt validitet och reliabilitet skall en mixav kvantitativa och kvalitativa metoder användas. Metoderna utgörs av teorigenomgångfallstudier (intervjuer och en enkätstudie). Det finns vanligen36

två tillvägagångssätt vid kombinerade studier. Den första varianten börjarmed en enkätundersökning och avslutas med fallstudier. Fallstudiernas syfteblir att fokusera på djupet och påvisa förhållandet för specifika faktorer.Den andra varianten är omvänt den första. Undersökningen börjar i innevarandestudie med fallstudier, följt av en enkätundersökning.4.2 MetodövervägandenInkubatorrelaterad forskning är ingen helt ny företeelse. I tidigare studierhar olika metoder använts, vilket också beaktas i innevarande studie, närolika angreppssätt ger olika resultat som vart och ett har bidragit till förståelseoch lagt grunden för en heltäckande analys. Undersökningsmetoder förinsamlandet av data relaterat till företag inom inkubatorliknande företeelser(som använts i tidigare forskning på likartade problemställningar), är följande(Lindelöf och Löfsten, 1999):• Officiella rapporter, Storey m fl. (1987), Burns and Dewhurst (1986)• Affärsdatabaser, Armington m fl. (1983)• Fallstudier, Monck m fl. (1988)• Enkäter, Monck m fl. (1988)För att förstå inkubators effekter måste undersökningen utgå ifrån de lokaliseradeföretagens karakteristik och deras prestationer i ekonomiska termer(Monck m fl., 1988). Monck ibid. ställer upp ett antal olika kriterier för sinundersökning. Undersökningen syftar till att undersöka tekniska dimensionersom uppfinningar och FoU, dock ej den ekonomiska sidan, såsom ekonomisktillväxt och lönsamhet, men strukturen är lämplig för innevarandestudie, beroende på att undersökningarna till viss del är likartade och därmedhar homogenitetsrestriktionerna giltighet.4.3 Eventuella felkällorInkubatorerna kan betraktas som en dynamisk miljö där nya företag kontinuerligtinkorporeras i miljön. Effekterna av det dynamiska förhållandet äratt lokaliserade företag är relativt unga. I och med att företagen är unga såbefinner man sig i de tidigaste stadierna av utvecklingscykeln. Understödanses viktigare i företagets tidigaste utvecklingstadier, där understödet delskan hjälpa till att bryta ner barriärer vad gäller tillgång på resurser, dels atttydliggöra företagets förmåga och möjligheter (Eisenhardt och Schoonhoven,1996, Hite och Hesterly, 2001, Delmar och Shane, 2001), eller somWilliamson (1975) argumenterar, små företag hindras oftast i sin utvecklingpå grund av assymetriska marknadsförhållanden. Assymetriska marknadsförhållandenleder till brist av resurser och information. Nya företag kan37

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova
Bygger verktyg för ett bättre liv Bygger verktyg för ett bättre ... - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova