Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

mellan rådgivning från

mellan rådgivning från aktörer inom inkubatorn och revisorer, advokateroch andra VDs inom inkubatorföretag.5.3 Lokalisering, Team-building och kompetensutvecklingLokalisering rör faktorer om hur väl olika behov uppfyllts i och med företagetsval av plats för sin verksamhet. Behov kan delas in i operationella faktorer,kontaktfaktorer, underlättande faktorer och kvalitetsfaktorer (Ferguson,1999). I Tabell 5.3 visas bl a de variabler som skiljer småföretag inomteknik- och forskningsparker och småföretag lokaliserade utanför med avseendepå betydelsen av lokaliseringen. De två variablerna som skiljer gruppernaåt är närheten till universitet/ högskola och närheten till kunder.Resultaten visade att småföretag inom teknik- och forskningsparker tillmäternärheten till den akademiska miljön en större betydelse än småföretaglokaliserade utanför. Betydelsen av närheten till den akademiska miljönvisas också i andra studier om teknik- och forskningsparker, där ett av deavgörande motiven för lokaliseringen var just närheten till universitetet ochhögskola (Monck m fl., 1988, Quintas m fl, 1992, Westhead och Storey,1995, Westhead, 1997, Ferguson, 1999).Tabell 5.3 Lokalisering – fördelarp-värde Std SkalamI stdI mT mK mT mKVariablerBetydelse av närhet till universitet 3.32 1.44 3.16 2.54 0.00 1.37 1.54 1-5och högskolaBetydelse av närhet till kunder 2.70 1.31 2.45 2.89 0.01 1.36 1.42 1-5därm = Medelvärde för variabler med avseende på grupperna I, T och KI = NIP-inkubatorernaT = Småföretag inom teknik- och forskningsparker.K = Småföretag inom kontrollgruppen.Den andra lokaliseringsvariabeln som skiljer grupperna åt är närheten tillkunder, vilket stämmer överens med studiens övriga resultat. Småföretaglokaliserade utanför antas initialt vara mera beroende av sina lokala marknaderän småföretag inom teknik- och forskningsparker. Korrelationssambandfanns exempelvis även:54

• mellan närhet till högskola och samarbete mellan företaget och högskolan,• mellan närhet till högskola och personal från universitet och högskolautför FoU på uppdrag av företaget,• mellan närhet till högskola och personal från högskolan utför konsultuppdragpå uppdrag av företaget,• mellan närhet till högskola och gemensamma FoU-projekt,• mellan närhet till högskola och att kunna utnyttja FoU-utrustning viduniversitet/högskola,• mellan närhet till högskola och rekrytering av personal till företaget,- mellan närhet till högskola och olika former av samarbete: grundforskningsamt• mellan närhet till högskola och olika former av samarbete: tillämpadforskning.Team-building är en indikator och indikeraren en form av management-supporttill företagen från inkubatorn. Måttet kompletteras med indikatorer omtillgång till styrelse, styrelse-pooler och konsulter.Några resultat:• Inkubatorns betydelse för att starta företaget är 3,11 på en skala 1-5• 32,1 % (skala 4-5) ansåg att möjligheten att lokalisera inom en inkubatorhade betydelse eller mycket stor betydelse för att överhuvudtaget startaföretagen• Medelvärdet för inkubatorns positiva inverkan på företagens verksamheterär 4,48 på en skala 1-5• Medelvärdet för styrelsen som viktig för beslut är 2,83 på en skala 1-5• Medelvärdet för inkubators betydelse för utformandet av styrelsen är1,62 på en skala 1-5• 27 % av företagen har aktörer från inkubatorn i sin styrelse• Medelvärdet för inkubators betydelse för kompletterande av företagetsmanagement-team är 2,46 på en skala 1-5Kompetensutveckling (en indikator) är en form av lärandeprocess, meninkubatorns uppgift skall dessutom bestå i lärandeprocessor som kan uppståmellan företagen i inkubatorn, d v s ”learning and joint knowledge creation”.Fenomenet har inte obetydliga effekter för företagens förmåga, d v sföretagen lär av varandra. Som exempel så har 53,27 % av företagen harkompletterat sin utbildning med management-kurser. När det gäller personernasbakgrund, vilka startade företagen inom inkubatorerna, och därmedeventuellt behov av kompetensutveckling, så har 28 % av företagsgrundarna55

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Ladda ner gratis - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova