Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Enkäten följer

Enkäten följer nedanstående teoretiska dimensioner (se kapitel 2):1 Resurser: Bakgrund, nätverk och kapital/finansiering2 Innovation och diffussion/marknad3 Risk/riskuppfattning4 StrategiEtt mätinstrument har således konstruerats för att testa olika hypotetiskaförhållanden inom modellens olika variabler. En del av variablerna har använtsi tidigare studier om entreprenörskap och teknik- och forskningsparker/inkubatoreroch utifrån dessa har en enkät utformats. Nackdelen medbrevenkäter är att det troligtvis kommer att bli ett stort bortfall (Lekvall ochWahlbin, 1987), men problematiken med bortfall går att kompensera medrätt använda tekniker som t ex test för normalfördelning (Hair m fl., 1995).Ett annat problem är att kontrollen över ”intervju”-situationen är dålig.Undersökaren vet inte när och hur frågorna besvarades och man vet intetillförlitligheten i svaren. Förhållandet går att kompensera med att frågor omvissa specifika förhållanden testas mot vissa andra frågor i enkäten. Fårundersökaren tillfredsställande överensstämmelse mellan frågorna går detatt anta att enkätsvaren har hög validitet.Enkäten (se bilaga 2) har följaktligen utformats efter dimensionerna nedanoch även företrädare för nationella inkubatorprogrammet, NIP, VINNOVA,har haft möjlighet att ha synpunkter på enkätens utformning:• Nystartade företag/egen företagare• Bakgrund/resurser• Tillväxt och prestation• Nätverk/resurser• Kapital och finansiering/resurser• Innovation och diffusion/marknad• Risk/riskuppfattning• Strategi• LokaliseringMotivet för att använda variabler från tidigare studier är att dessa har testatsempiriskt och befunnits vetenskapligt acceptabla. Att variablerna haranvänts i tidigare studier är en garant för hög reliabilitet och hög effektivitet.Ett annat motiv är att undersökningen är omfattande, där det gäller att tidigthitta de variabler som fokuserar på de frågeställningar som rör innevarandestudie (Lindelöf och Löfsten, 2005).46

4.7 Forskningsstrategi och studiens trovärdighetNedan beskrivs den forskningsstrategi och uppläggning av arbetet, vilkenhar vuxit fram under studiens gång. Strategin är integrerad i såväl litteratursom i empiri och analys. En central fråga rör exempelvis hur tidigt fallstudiernaskall göras. Arbetet har hela tiden varit en kontinuerlig process, därprocessen ”rört sig fram och tillbaka”, d v s från litteratur, analys till empiri,från empiri till analys och nya litteraturstudier, till problem o s v. Nedanbeskrivs emellertid huvuddragen i studiens uppläggning:Litteratur- och metodgenomgång: I kapitel två studeras ”traditionell” litteraturavseende inkubatorer och även resursbaserad teori. För att kunna studeraforskningsområdet ur en ny vinkel är det nödvändigt att söka litteratursom både ett komplement till traditionell litteratur och ett fundament för deindikatorer som sedemera presenteras i analysdelen. Ur litteraturen och preciseradessedan de empiriska frågeställningarna.Empiriska observationer: Beskrivningarna av de olika företagen följer deolika indikatordimensionerna. Ur dessa dimensioner utkristalliseras och förfinassedan intressanta empiriska operativa frågeställningar. De empiriskaresultaten diskuteras ur en jämförande och teorikopplad synvinkel. Intervjuer/fallstudieroch enkätutskick har gjorts parallellt tidsmässigt.Analys: Genom att jämföra olika inkubatorer och företag kan ett antal skillnaderoch likheter urskiljas. En målsättning med innevarande studie är ju attpresentera ett antal operativa indikatordimensioner för att styra resursinsatsernapå bästa sätt.Fallstudiemetoden 11 är vanligtvis lämplig vid den typen av undersökningarsom karakteriseras av att studien endast omfattar ett fåtal fall, vilka dockstuderas i flera olika dimensioner. Värdet av beskrivningarna är att de igynnsamma fall tjänar som underlag för forskningsproblemet. Genom attgöra fallstudier ges en mångsidig beskrivning av studieobjektet, vilket möjliggöratt upptäcka nya aspekter på underhåll. Enligt Yin (1994) är fallstudierlämpligt då analytisk generalisering utgör huvudsyftet i forskningen.Den analytiska generaliseringen uppnås genom en replikationsprocess, varvidett flertal teorier studeras för ett antal fall. Syftet med analytisk generaliseringär således inte att statistiskt validera formella teorier, utan snarare attstudera generaliteten i vissa mer teoretiska begrepp över ett antal fall. Fallenväljs ut utifrån en teoretisk grund för att utveckla teorierna. Intervjuer kompletterasockså med en omfattande enkät. Ett analytiskt synsätts ambitionsnivåär vanligen att uttrycka befintliga förklaringar och teorier i11 Se exempelvis Yin (1994), Miles och Huberman (1984), Pettigrew (1985), Eisenhardt(1989) och Tsoukas (1989).47

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova