Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Merknader • Når du

Merknader • Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], vil innstillingen for AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og AF-avstandssøkerrammen vises med en stiplet linje i stedet. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen. • Hvis du stiller inn en annen fokuseringsmetode enn [Multi-AF], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved berøring]. • [Fokus] er satt til [Multi-AF] i følgende situasjoner: – I intelligent autojusteringsmodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I filmmodus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – I enkel modus – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] – Når du justerer fokuset ved å berøre LCD-skjermen • Er følgefokusering aktivert, vil kameraet fokusere med prioritet på motivet som følges. zVelge prioritert del av motivet i en fart Når du peker på skjermen, vises en ramme, og ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i fokus. Pek på for å oppheve fokus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 78 NO

Målemodus Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Målemodus) t ønsket modus (Multi) (Senter) (Punkt) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering (flermønstermåling). Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling). Måler bare på en del av motivet (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Trådkors for punktmåling Posisjonerer seg på motivet Merknader • I filmmodus kan [Punkt] ikke velges. • Hvis du stiller inn en annen målemodus enn [Multi], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved berøring]. • [Målemodus] er satt til [Multi] i følgende situasjoner: – I intelligent autojusteringsmodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – I enkel modus – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 79 NO