Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea elementelor în Meniul OPTION (continuare) SUNSET&MOON** ( ) (apus de soare sau lumina lunii) Selectaþi aceasta pentru a pãstra atmosfera anumitor momente cum ar fi apusul de soare, vederile nocturne sau focurile de artificii. LANDSCAPE** ( ) (peisaj) Alegeþi aceasta pentru a înregistra clar elemente aflate la distanþã, cum ar fi munþii. Reglajul face sã se evite ca aceastã camerã sã focalizeze pe un geam sau pe ochiurile unei plase metalice interpuse între camera video ºi subiect. • Opþiunile marcate cu un asterisc (*) pot fi reglate pentru a se focaliza numai asupra subiectelor aflate la distanþã micã. Opþiunile marcate cu douã asteriscuri (**) pot fi reglate pentru a se focaliza numai asupra subiectelor aflate la distanþã mai mare. • Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) mai mult de 12 ore. WHITE BAL. (echilibrul de alb) Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã. B AUTO Echilibrul de alb este reglat în mod automat. OUTDOOR ( ) (exterior) Echilibrul de alb este stabilit astfel încât sã fie adecvat pentru înregistrarea de imagini în urmãtoarele condiþii : – în aer liber, – pentru vederi nocturne, reclame luminoase ºi focuri de artificii , – la rãsãritul sau la apusul soarelui, – la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care dau luminã similarã cu cea naturalã. 92 INDOOR ( ) (interior) Echilibrul de alb este stabilit astfel încât sã corespundã urmãtoarelor condiþii : – pentru scene înregistrate la o petrecere sau în studiouri, unde condiþiile de iluminare se modificã rapid, – în interiorul unei clãdiri, – la lumina unor surse video din cadrul unui studio sau a unor lãmpi color cu sodiu sau cu incandescenþã. ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare) Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de lumina spaþiului în care înregistraþi. 1 Apãsaþi [ONE PUSH]. 2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã de hârtie care sã umple ecranul, în aceleaºi condiþii de iluminare în care ulterior veþi înregistra subiectul. 3 Atingeþi simbolul [ ]. Simbolul va clipi des. Dupã reglarea ºi memorarea echilibrului de alb, indicatorul înceteazã a mai clipi. • Nu agitaþi camera video cât timp indicatorul clipeºte des. • Simbolul clipeºte rar dacã echilibrul de alb nu a putut fi corect stabilit. • Dacã simbolul continuã sã clipeascã ºi dupã atingerea butonului , alegeþi pentru opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO]. • Dacã schimbaþi acumulatorul sau dacã deplasaþi camera de afarã înãuntru ori invers având selectatã varianta [AUTO], vizaþi cu camera timp de 10 secunde -în varianta [AUTO]- un obiect alb din apropiere pentru ca echilibrul de culoare sã fie mai bine reglat. • Reluaþi procedura [ONE PUSH] (o singurã apãsare) dacã modificaþi reglajul [PROGRAM AE] sau când deplasaþi camera de luat vederi de afarã în interior sau vice versa. • Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta [AUTO] sau reglaþi culoarea în [ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã cu luminã albã sau rece.

• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) mai mult de 12 ore. COLOR SLOW S (Color Slow Shutter) Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR SLOW S] varianta [ON], puteþi înregistra imagini cu culori mai luminoase, chiar ºi în spaþii întunecate. Pe ecran apare simbolul . Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW S] apãsaþi [OFF]. • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual (pag. 90). • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat vederi se modificã în funcþie de luminozitate, ceea ce poate conduce la reducerea dinamicii imaginii. SUPER NS (Super NightShot) Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei înregistrãri efectuate folosind funcþia NightShot dacã pentru [SUPER NS] este aleasã varianta [ON] în timp ce comutatorul NIGHTSHOT (pagina 41) este de asemenea în poziþia ON. Pe ecran apare simbolul S . Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi pentru [SUPER NS] varianta [OFF]. • Nu folosiþi funcþia [SUPER NS] în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 41). • Demontaþi lentilele de conversie (opþionale). • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual [FOCUS] (pag. 90). • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat vederi se modificã în funcþie de luminozitate. Dinamica imaginii poate fi diminuatã în acest caz. FADER (gradare) Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu urmãtoarele efecte adãugate intervalului respectiv : 1 Selectaþi simbolul efectului dorit în [STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau [REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei), apoi atingeþi . 2 Apãsaþi butonul START/STOP. Indicatorul de gradare înceteazã sã mai clipeascã ºi dispare când gradarea se încheie. Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1. La apãsarea butonului START STOP, reglajul este anulat. Pãrãsirea treptatã Intrare gradatã a scenei în scenã [WHITE FADER] (gradare dinspre alb) [BLACK FADER] (gradare dinspre negru) D. EFFECT (efecte digitale) Puteþi adãuga efecte digitale înregistrãrilor. Apare simbolul . 1 Atingeþi efectul dorit. 2 Când selectaþi [LUMI. KEY] ajustaþi efectul folosind / , apoi atingeþi . Imaginea afiºatã când atingeþi este memoratã ca fotografie. 3 Atingeþi . Apare . Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT], apoi atingeþi [OFF] la pasul 1. continuã... 93