Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Indicatoare ºi mesaje

Indicatoare ºi mesaje de avertizare (continuare) x Disc Overheated. Recording on disc disabled. (Supraîncãlzire. Înregistrarea pe disc este dezactivatã.) Overheated. Cannot open. Try later (Supraîncãlzire. Nu se poate deschide. Încercaþi mai târziu.) Overheated. Cannot activate function. Wait a while and try again later (Supraîncãlzire. Nu se poate activa funcþia. Aºteptaþi puþin ºi încercaþi din nou.) Z Recording on disc disabled. (Înregistrare pe disc dezactivatã.) • A apãrut o disfuncþionalitate legatã de disc ºi nu mai poate fi folosit. Scene number on disc is full. (S-a atins numãrul maxim de scene acceptat pe disc.) • ªtergeþi scenele care nu sunt necesare (pag. 54) Z Disc full. Cannot record. (Discul este complet ocupat. Nu se mai poate înregistra) • ªtergeþi scenele care nu sunt necesare (pag. 54). Playback prohibited. (Redarea interzisã) • Aþi încercat sã redaþi un disc incompatibil cu camera video. • Aþi încercat sã redaþi o imagine înregistratã cu semnal de protecþie a drepturilor de autor. Z Disc finalized. Cannot record on disc. (Discul este finalizat. Nu se mai poate înregistra pe disc.) • Un DVD-R / DVD+R DL finalizat nu poate fi înregistrat. Folosiþi un disc nou. Z Need to unfinalized. (Discul trebuie definalizat.) • Pentru a înregistra pe un disc finalizat de tipul DVD+RW / DVD-RW (în modul VIDEO, în cazul unor imagini la calitate SD -definiþie standard), definalizaþi-l (pag. 74) Records movies in 16:9. Format to set. (Înregistreazã filme cu raportul laturilor imaginilor de 16:9. Formataþi pentru a-l modifica.) (pag. 72) Records movies in 4:3. Format to set. (Înregistreazã filme cu raportul laturilor imaginilor de 4:3. Formataþi pentru a-l modifica.) (pag. 72) Z Disc error. Remove disc. (Eroare de disc. Scoateþi discul.) • Camera nu poate recunoaºte discul deoarece este incompatibil, din cauza zgârieturilor sau a faptului cã discul este incorect introdus etc. Z Disc error. Unsupported format. (Eroare de disc. Format incompatibil.) • Discul este înregistrat în alt format decât cel acceptat de camera dvs. Formatarea discului îl poate face utilizabil pentru camera dvs. de luat vederi (numai pentru DVD-RW / DVD+RW) (pag. 72). Data error. (Eroare legatã de date.) • A apãrut o eroare în timpul citirii sau inscripþionãrii datelor pe disc. Access error. (Eroare de acces.) • A apãrut o eroare în timpul citirii sau al inscripþionãrii datelor pe disc. Cannot play back or edit playlist on this disc. (Nu pot fi redate sau editate liste de redare pe respectivul disc.) 120 Z Disc finalized. Function is not available. (Discul este finalizat. Funcþia nu este disponibilã.)

x “Memory Stick Duo” Reinsert the Memory Stick. (Reintroduceþi cardul Memory Stick.) • Reintroduceþi de câteva ori cardul “Memory Stick Duo” în camera video. Dacã ºi dupã aceasta indicatorul clipeºte, este posibil ca unitatea “Memory Stick Duo” sã fie deterioratã. Încercaþi sã introduceþi o altã memorie în aparat. This is a read-only Memory Stick. (Aceastã unitate de memorie Memory Stick poate fi doar cititã –read-only). • Introduceþi un card “Memory Stick Duo” inscriptibil. Incompatible type of Memory Stick. (Memoria “Memory Stick” este incompatibilã.) • Tipul de memorie “Memory Stick Duo” folosit este incompatibil cu camera dvs. video (pagina 128). This Memory Stick is not formatted correctly. (Aceastã unitate de memorie nu este corect formatatã). • Verificaþi formatul, apoi formataþi memoria “Memory Stick Duo” cu camera video dacã este necesar (paginile 73, 128). Cannot record. The Memory Stick is full. (Nu se poate înregistra. Cardul Memory Stick este complet ocupatã). • ªtergeþi imaginile care nu vã sunt necesare (pagina 55). Cannot record still pictures (Nu se pot înregistra fotografii) (pagina 107). - The Memory Stick is locked. Check the tab. (Unitatea de memorie este protejatã la scriere. Verificaþi poziþia clapetei de protejare.) (p. 128). Memory Stick has been removed. Process canceled. (Unitatea Memory Stick a fost scoasã. Procesul este anulat.) Memory Stick folders are full. (Directoarele din Memory Stick sunt complet ocupate.) • Nu puteþi crea un numãr de directoare mai mare de 999MSDCF. Directoarele create nu pot fi ºterse cu ajutorul camerei. • Va trebui sã formataþi cardul “Memory Stick Duo” (pag. 73) sau sã le ºtergeþi cu ajutorul calculatorului. Do not eject Memory Stick during writing. (Nu scoateþi unitatea Memory Stick în timpul scrierii). Cannot save still picture. (Nu poate stoca fotografia). • Dacã folosiþi funcþia Dual Rec, nu scoateþi suportul media de înregistrare a fotografiilor din camera video pânã ce nu se încheie înregistrarea ºi înregistrarea fotografiilor nu se încheie (pagina 40). No more still pictures during movie recording. (Nu se mai poate fotografia în timpul înregistrãrii de filme). • Aþi încercat sã înregistraþi mai multe de 3 fotografii, trei fiind numãrul maxim de fotografii ce poate fi înregistrat de-o datã, la folosirea funcþiei Dual Rec (pag. 40). x Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge Check the connected device. (Verificaþi dispozitivul conectat.) • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l. Not connect to PictBridge compatible printer. (Nu s-a conectat o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.) • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l. Error. Cancel the task. (Eroare. Renunþã la operaþie.) • Verificaþi imprimanta. 121