Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Conectarea la calculator La folosirea filmelor de pe disc, un calculator nu recunoaºte camera video. • Instalaþi aplicaþia software Picture Motion Browser (pagina 98). • Deconectaþi toate dispozitivele USB în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la calculator. • Deconectaþi cablul atât de la calculator cât ºi de la camera video, reporniþi calculatorul, apoi cuplaþi-le din nou, corect. Nu puteþi utiliza aplicaþia software furnizatã, Picture Motion Browser, în cazul unul calculator Macintosh. • Nu puteþi utiliza aplicaþia software Picture Motion Browser în cazul calculatoarelor Macintosh. Nu puteþi vizualiza filmele de pe un disc redat cu camera dvs. video pe monitorul unui calculator. • Aveþi grijã sã introduceþi conectorul în direcþia corectã, apoi conectaþi ferm cablul USB la mufa (USB) a camerei. • Selectaþi [COMPUTER], apoi [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61) • Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video – de la calculator. Nu puteþi vizualiza fotografiile înregistrate pe un “Memory Stick Duo” la un calculator. • Introduceþi ferm unitatea “Memory Stick Duo” în direcþia corectã. • Selectaþi [COMPUTER], apoi [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61). • Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei, spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã înainte de a o conecta din nou la calculator. Simbolul de “Memory Stick Duo” ([Removable Disk]) nu apare la calculator. • Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video. • Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la calculator. • Selectaþi [COMPUTER], [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61). • Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei, spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã înainte de a o conecta din nou la calculator. Aplicaþia software Picture Motion Browser nu funcþioneazã corect. • Închideþi aplicaþia software Picture Motion Browser, apoi reporniþi calculatorul Windows. 116

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) În timpul utilizãrii aplicaþiei Picture Motion Browser apare un mesaj de eroare. • Închideþi mai întâi aplicaþia Picture Package, apoi deplasaþi comutatorul POWER al camerei video într-un alt mod de funcþionare. Filmul, fotografiile sau sunetul camerei nu sunt corect redate de calculator. • Când conectaþi camera la un calculator care nu este compatibil cu Hi-Speed USB (USB 2.0), este posibil ca acesta sã nu poatã reda corect filmul, fotografiile sau sunetul. Aceasta nu afecteazã însã filmul, fotografiile sau sunetul copiate pe calculator. • În funcþie de calculatorul pe care îl folosiþi, filmele redate ºi sunetul se pot întrerupe temporar, fãrã a fi afectate însã filmele ºi sunetul copiate pe calculator. Nu puteþi scrie date de pe calculator pe un disc aflat în camera video. • Discul nu este compatibil cu camera dvs. Folosiþi un disc compatibil (pag. 16). • Nu puteþi scrie date pe un disc aflat în drive-ul DVD al camerei dvs. video decât dacã folosiþi aplicaþia Picture Motion Browser. Fiºierul transferat de la calculator nu este scris pe unitatea “Memory Stick Duo” din camera video. • Cablul USB (furnizat) nu a fost detaºat cu respectarea procedurii corecte. Conectaþi din nou camera video la calculator ºi transferaþi datele. Interfaþa de redare trece în starea de pauzã sau este distorsionatã. • Dacã discul înregistrat este redat de cãtre camera dvs. video conectatã la calculator, este posibil ca imaginea sã nu fie redatã cursiv, în funcþie de viteza de transfer. Introduceþi discul în drive-ul DVD al calculatorului pentru o redare cursivã. • Verificaþi din nou dacã este adecvatã configuraþia calculatorului pentru redarea de filme (pagina 96). • Închideþi toate aplicaþiile cu excepþia “Player for AVCHD” de la calculator. Un disc nu poate fi redat. • Folosiþi aplicaþia “Player for AVCHD” furnizatã pentru redarea unui disc înregistrat cu imagini la calitate HD (înaltã definiþie). Nu poate fi folosit un player standard de disc. Dacã se lanseazã p altã aplicaþie software când este introdus în calculator discul cu imagini la calitate HD (înaltã definiþie), închideþi-o. Interfaþa afiºatã de fapt sau mesajul care apare diferã faþã de cele indicate în Ghidul de iniþiere. • Interfaþa sau mesajul pot fi diferite de cele din Ghidul de iniþiere. 117