Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 21: Đáp án D Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án D Viết CTPT các chất ra nhận thấy 3,42gam gồm axit, este có 2π trong phân tử ( π và π ) hay tóm lại đều có dạng = ( ) C= C hh CO ( ) ( ) → n = 0,342 − 0,018 x14 : 32 − 2 = 0,003mol ∑ → n = 0,018 − 0,003 = 0,015mol H2O C H O CH OH n 2n−2 2 2 n −2 → Yêu cầu: ∆ m = 0,018 x 56 − 0,015 x18 = 0,738gam Câu 25: Đáp án C dd giam Quan sát đồ thị → có: n NaOHdu = 0,15mol ( 3x0, 2 + 0,75 − 0,15) n ( ) = 0,35 − 0,15 = 0, 2 mol;n Al OH − = = 0,3mol 3 AlO2 4 0,15 + 0,3 ⇒ nAl2O = 0,15mol;n 3 Na2O = = 0, 225mol 2 Theo đó a = 102 x 0,15 + 0,62 x 0, 225 = 29, 25gam. Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án D Phản ứng: 2ancol→ 1ete + 1H 2O mancolpu = 6,76 + 0,08 x18 = 8, 2gam → Mancol = 8, 2 : 0,16 = 51, 25 dạng m 2m 2 C H + O → m = 2,375 → Lượng ancol phản ứng là: 0,1molC2H5OH và 0,06 molC3H7OH. 3n 0 t C CnH2n+ 2O + O2 ⎯⎯→ nCO2 + ( n + 1) H2O 2 14n 8 gam 1,5n mol ⇒ n = 2,6 27, 2gam 1,95mol ( + ) Theo đó: nT = 27, 2 : 54, 4 = 0,5mol → T gồm: 0, 2molC2H5OH và 0,3molC3H 7OH. • 0,1: 0, 2 x100% 50% • 0,06: 0,3x100% 20% Câu 28: Đáp án B khi 2 3 C H OH X là 50% = → hiệu suất tạo ete của ( ) 2 5 C H OH Y là 20%. = → hiệu suất tạo ete của ( ) ( ) n = 0,105mol;Al O 0,02 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 7 2+ + − 2 ( − ) ( ) Anot ( + ) : Cl ;H O;SO Catot : Cu 0,05 ;H O; Na 2 − 2 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 2+ Cu 2e Cu + → 0,05 0,1 2H O + 2e → H + 2OH 2 2 2a a 2a − − 2Cl − 2e → Cl 2b b H O − 2e → 2H + 1/ 2O + 2 2 2 4c 4c c http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dung dịch X hoàn tan Al2O 3 ( oxit lưỡng tính )=>Trong dụng dịch X có ion OH − + hoặc ion H . TH1: Al O + 2OH → 2AlO + H O − − 2 3 2 2 0,02 0,04 Số mol khí : a + b + c = 0,105 ( 1) BT mole:0,1+ 2a = 2b + 4c ( 2) Số mol OH − để hòa tan Al2O 3 : 2a − 4c = 0,04 ( 3) ( ) ( ) ( ) 1 , 2 , 3 ⇒ a = 0,03;b = 0,07;c = 0,005 ( + ) 96500.n 96500. 0,1 0,03.2 ⇒ = = = I 2 e t 7720 Câu 29: Đáp án C Câu 30: Đáp án A Câu 31: Đáp án A Câu 32: Đáp án C Câu 33: Đáp án D Y + 2NaOH → Y có 2 nhóm COO. 44n + 18 = 7,95gam và n CO2 H2O Bảo toàn nguyên tố O có nO trongY ⎧⎪ n = 2n → ⎨ ⎪⎩ n CO2 H2O TH2: Al O + 6H → 2Al + 3H O + 3+ 2 3 2 0,02 0,12 Số mol khí: a + b + c = 0,105 CO2 H2O ( 1) BT mole :0,1+ 2a = 2b + 4c ( 2) Số mol H + 2 3 để hòa tan Al O : 4c − 2a = 0,12 ( 3) ( 1 ),( 2 ),( 3) ⇒ a = 17 / 300;b =< 0( loai) = 0,15mol = 0,075mol = 0,125mol → công thức phân tử của Y : C H O ( k = 4) 6 6 5 Thỏa mãn Y là: HOCH2CH2OOC − C ≡ C − COOH → X là: HOOC-C ≡ C-COOH. Câu 34: Đáp án A Gọi công thức chung của hai ancol là: RCH2OH. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( ) ( ) 2RCH OH + O → 2RCHO + 2H O 1 RCH OH + O → RCOOH+H O 2 2 2 2 2 2 2 ( ) Nhận xét: số mol ancol phản ứng bằng số mol H2O → trong T: n ( ) + n = n ancol du H 2 O E. ∑ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)