Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

odvedeno L ležaj A

odvedeno L ležaj A dovedeno ležaj B d 1 I t1 I t2 I t3 d 2 d 3 l 1 l 2 l 3 Slika 7.19: Torzija vratila s promjenljivom poprečnim presjekom tome se uzima u obzir da glavine na vratilu smještenih elemenata (zupčanici, ramenice, lančanici itd.) pridonose većoj krutosti vratila, pa se računaju dužine pojedinih odsječaka od ruba glavine, slika 7.19. T l ϕ = ⋅ ≤ G n i ∑ ϕdop (7.46) i= 1 I0 i l i [mm] dužina odsječka vratila s konstantnim presjekom, slika 7.19 I oi [mm 4 ] polarni moment otpora odsječka vratila s konstantnim presjekom, slika 7.18 n broj odsječaka vratila s različitim presjecima; n = 3 za vratilo na slici 7.19 ϕ dop [rad] dopušteni kut torzije vratila ϕ dop = (4 … 6)⋅10 −6 ⋅L [rad/mm] za transmisijska vratila ϕ dop = (7 … 9)⋅10 −6 ⋅L [rad/mm] za ostala vratila L [mm] udaljenost između mjesta dovođenja i odvođenja okretnog momenta na vratilu, slika 7.19. 7.5 KRITIČNE BRZINE VRTNJE OSOVINE ILI VRATILA 7.5.1 Fleksijska kritična brzina vrtnje Osovine i vratila tvore, skupa s masama pričvršćenim na njima, elastični opružni sustav. Zbog vanjskih opterećenja osovine i vratila elastično se deformiraju i vibriraju vlastitom frekvencijom. Pri vrtnji dolazi, zbog neuravnoteženosti masa, do dodatnih impulsa centrifugalnih sila koji su ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata smještenih na osovinu ili vratilo. Dodatni impulsi centrifugalnih sila posljedica su neizbježnog odstupanja prilikom izrade zbog kojih se položaj težišta na osovini ili vratilu smještenih rotirajućih masa ne podudara s teoretskim položajem na liniji savijanja, slika 7.20a. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom vibriranja osovine ili vratila i na njima smještenih masa, dolazi do rezonancije. U tom slučaju amplituda vibriranja skokovito se poveća, što može dovesti do loma osovine ili vratila. Brzina vrtnje, kod koje dolazi do rezonancije, naziva se fleksiona kritična brzina vrtnje, n s krit . 147

f G m teoretski položaj težišta f G stvarni položaj težišta podkritično područje nadkritično područje a) b) n s krit Slika 7.20: Odnosi kod savojnog vibriranja osovine ili vratila a) teoretski i stvarni položaj težišta b) ovisnost progiba vratila f G o brzini vrtnje n Općenito, duge i tanke osovine i vratila imaju nisku, a kratke i debele visoku fleksijsku kritičnu brzinu vrtnje. Ako je savojna kritična brzina vrtnje manja od brzine vrtnje osovine ili vratila tokom rada (n s krit < n), prilikom pokretanja i zaustavljanja stroja mora se osigurati što brži prijelaz preko kritičnog područja. Tako će osovina ili vratilo vrlo kratko vrijeme raditi u kritičnom području, pa će utjecaj rezonancije biti zanemariv. Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje, uzima se u obzir da vanjska opterećenja na savijanja samo potiču vlastite vibracije na osovini ili vratilu namještenih elemenata, ali nemaju utjecaj na vlastitu frekvenciju tog vibriranja. Ona je ovisna o krutosti osovine ili vratila, te masi na osovini ili vratilu namještenih elemenata. Ako je na osovinu ili vratilo namješten samo jedan strojni element mase m, savojna kritična brzina vrtnje računa se prema izrazu: n s krit ≈ K c K g 2π m = 2π f (7.42) G n s krit [s −1 ] savojna kritična brzina vrtnje K koeficijent uležištenja osovine ili vratila K = 1,0 rotirajuće osovine kod obostranog uležištenja, slika 7.20a K = 0,9 rotirajuće osovine kod konzolnog uležištenja, slika 7.20b K = 1,3 mirujuće osovine, slika 7.19c c [N/m] krutost osovine ili vratila u težištu mase strojnog elementa; c = m⋅g/f G m [kg] masa strojnog elementa na osovini g [m/s 2 ] gravitacijsko ubrzanje; g = 9,81 m/s 2 f G [m] progib osovine u težištu mase strojnog elementa zbog sile teže F G = m⋅g, poglavlje 148

SNV Bulletin #10
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ZADATAK 1 - FESB
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
ELEMENTI 14. SKUPINE
meh pror 2009
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB