Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Koeficijent trenja ovisi

Koeficijent trenja ovisi o materijalu, hrapavosti, veličini površinskog pritiska, podmazivanju dodirnih površina, te brzini klizanja. Izraz 1.11 vrijedi samo ako tijela u dodiru kližu jedno po drugom i tada je po srijedi kinematičko trenje. No, sila trenja se može pojaviti i kad nema relativnog gibanja (klizanja), nego kad samo postoji težnja za tim gibanjem. Tada je riječ o statičkom trenju i vrijedi izraz: µ 0 koeficijent statičkog trenja. Ftr ≤ µ F (1.13) Znak jednakosti vrijedi samo neposredno prije početka gibanja. Čim počne gibanje, statičko trenje prelazi u kinematičko. Koeficijent statičkog trenja veći je od kinematičkog, tj. vrijedi: 0 N µ 0 > µ . (1.14) a) b) c) 1 2 1 2 Slika 1.6: Trenje na površini a) ravnoj, b) cilindričnoj i c) kružnoj Trenje kotrljanja Otpor trenja pri međusobnom kotrljanju strojnih dijelova bez klizanja nastaje kada se strojni dio cilindričnog oblika kotrlja po drugom strojnom dijelu, npr. ravne površine, slika 1.7. djelovanjem težine kotača G podloga se deformira i djeluje na kotač kontinuiranim opterećenjem. Rezultanta tog opterećenja prolazi kroz točku C e , a komponente su joj reakcije F y = G i F k . Otklon e između hvatišta reakcija u stanju mirovanja i stanju gibanja naziva se još krakom otpora protiv kotrljanja, a nastali spreg sila tvori moment Tk = FN ⋅e≈ Fk⋅ r, koji se naziva momentom otpora trenja pri kotrljanju, slika 1.7. Sila otpora kotrljanja F k iznosi: e Fk = FN ⋅ = µ k ⋅ FN (1.15) r gdje se µ k =e/r naziva koeficijent trenja kotrljanja, tabela 1.5. Tako se sila otpora kotrljanju računa slično kao i sile otpora gibanju i mirovanju. 19

1 2 Slika 1.7: Trenje pri kotrljanju Koeficijent trenja kotrljanja je ovisan o hrapavosti dodirnih površina i deformaciji dijelova u dodiru, o materijalu, polumjeru kotrljajućih tijela, opterećenju i brzini kotrljanja. Tabela 1.5 daje orijentacijske vrijednosti koeficijenta trenja kotrljanja. Da bi bilo moguće kotrljanje bez klizanja, mora biti ispunjen uvjet gdje je F tro = F N ⋅µ o sila trenja pri mirovanju. Fk ≤ F tro ⇒ µ k ≤ µ o (1.16) 1.6.1.3 Težina dijelova Ako je težina proračunavanih dijelova relativno velika u odnosu na korisno opterećenje, mora se uključiti u proračun. Težina se računa po izrazu: Fg = m⋅ g (1.17) F g [N] težina m [kg] masa strojnog dijela ili tereta g [m/s 2 ] gravitacijsko ubrzanje (= 9,81 m/s 2 ) Vlastita težina strojnih dijelova je u većini slučajeva relativno mala u odnosu na korisno opterećenje, pa se uglavnom zanemaruje. 1.6.1.4 Inercijske sile i momenti Dijelovi strojeva su opterećeni i s inercijskim silama i momentima, koji se pojavljuju pri promjeni veličine i smjera njihovih brzina. Zbog tih promjena pojavljuju se inercijske sile kao dodatna, ciklički promjenjiva opterećenja, pri pokretanju i pri zaustavljanju stroja. Kod pravocrtnog gibanja inercijska sila mase m pri ubrzanju (ili usporenju) a jednaka je: Fv = −m⋅ a (1.18) pri čemu negativni predznak pokazuje da je smjer djelovanja inercijske sile suprotan smjeru ubrzanja. Zbog toga je pri ubrzanju inercijska sila suprotna smjeru gibanja, dok je pri usporenju u smjeru gibanja. Pri kružnom gibanju inercijski okretni moment jednak je: Tv = −J ⋅ α (1.19) 20

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf