Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

∆l ε = (1.33) l 0

∆l ε = (1.33) l 0 ∆l [mm] produljenje ili skraćenje strojnog dijela, l 0 [mm] početna dužina prije deformacije. Normalne deformacije mogu nastati i zbog temperaturnih promjena strojnog dijela. Pri tome je produljenje posljedica pozitivne, a skraćenje negativne temperaturne razlike, i izračunava se prema izrazu: ∆ l = α ⋅l⋅∆ T (1.34) T α T [K -1 ] temperaturni koeficijent linearnog produljenja, tabela 1.7 ∆T [K] razlika temperatura (+ zagrijavanje, - hlađenje) Kod zagrijavanja ili hlađenja upetog strojnog dijela pojavljuju se u njemu normalna tlačna ili vlačna naprezanja σ T = E⋅α ⋅∆ T . (1.35) T 1.7.3 Savijanje Vanjske sile koje opterećuju dijelove strojeva u ravnini koja siječe njihovu uzdužnu os, uzrokuju momente savijanja M s . Pod utjecajem momenata savijanja u dijelovima strojeva se pojavljuju istodobno vlačna i tlačna naprezanja, koja su u promatranom presjeku linearno raspoređena u odnosu na neutralnu os n-n. Ova naprezanja nazivaju se naprezanjima od savijanja σ s . Neutralna os prolazi kroz težište promatranog presjeka, i predstavlja graničnu liniju između tlačnih i vlačnih naprezanja. Pri tome su uzduž neutralne osi naprezanja od savijanja jednaka nuli. Najveće naprezanje σ s, max se nalazi u točki presjeka, koja je najudaljenija od neutralne osi i jednako je: M M σ = s s s,max e I ⋅ = y W (1.36) y M s [Nmm] moment savijanja u promatranom presjeku; M s = F⋅(l-x), I z [mm 4 ] moment inercije poprečnog presjeka za os y koja prolazi kroz njegovo težište, okomito na ravninu crtanja, slika 1.14 W z [mm 3 ] moment otpora poprečnog presjeka za os y, e [mm] udaljenost od neutralne osi najudaljenijeg vlakna presjeka Kod nesimetričnih presjeka vlačna i tlačna naprezanja nisu simetrična. Najveća deformacija ε x,max u smjeru osi x nalazi se na mjestu najvećeg normalnog naprezanja, dana je izrazom: σ E s,max ε x,max = , (1.37) 27

l l Slika 1.14: Naprezanja od savijanja u konzoli simetričnog presjeka i obično se ne provjerava, jer je kontrolirana visinom naprezanja. Stoga su za ispravnu eksploataciju strojnih dijelova opasnije deformacije progiba i nagiba, koje se moraju nalaziti u dopuštenim granicama. Progib w = y i nagib β = y' neutralne linije opterećenog elementa na mjestu x računaju se integracijama njezine jednadžbe, koja je dana u diferencijalnom obliku: y '' M 2 = d w z,x 2 dx = − E I (1.38) ⋅ y M z,x [Nmm] moment savijanja oko osi z u presjeku čiji je položaj definiran koordinatom x . 1.7.4 Izvijanje Pri postupnom povećanju tlačnih opterećenja vitkih elemenata (kod kojih je dužina mnogo veća u odnosu na njihovu debljinu), dolazi kod određenih kritičnih opterećenja do gubitka njihove elastične stabilnosti, koja se manifestira kao izvijanje. Izvijanje je karakteristično po savijanju vitkih elemenata u smjeru najmanjeg momenta inercije poprečnog presjeka. Pri tome se u poprečnom presjeku, pored normalnih tlačnih naprezanja zbog tlačnih sila, javljaju i dodatna savojna naprezanja zbog izvijanja. Izvijanje uzrokuje gubitak stabilnosti elementa, pri čemu mala dodatna opterećenja iznad kritičnog vode do velikog porasta naprezanja i do loma. Normalno naprezanje u elementu u trenutku kada dođe do izvijanja, naziva se kritično naprezanje izvijanja σ k . Kritično naprezanje izvijanja određuje se analitički, posebno za elastično i neelastično izvijanje, a ovisno je o vitkosti elementa λ, koja se određuje izrazom l izv [mm] slobodna dužina izvijanja, slika 1.15 i min [mm] najmanji polumjer inercije, izraz (1.40) l izv λ = (1.39) i min 28

Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
Poglavlje 5 - Masinski elementi
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori