Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Pomak profila Ako se u

Pomak profila Ako se u procesu izrade zupčanika diobeni pravac zupčane letve odvaljuje po diobenom krugu zupčanika dobiva se zupčanik bez pomaka profila. Međutim ukoliko je pri izradi zupčanika zupčana letva postavljena tako da njen diobeni pravac ne tangira diobeni krug zupčanika dobivaju se zupčanici s pomakom profila. Pomak profila, koji se definira kao umnožak faktora pomaka profila (x) i modula (m) može biti pozitivan ili negativan. ‣ Pomak profila ne utječe na promjer diobenog i temeljnog kruga: jer je promjer diobenog kruga d = mz , a promjer temeljnog kruga d = d cosα ‣ Promjeri krugova preko glave i korijena se s povećavanjem pomaka profila povećavaju: jer je promjer preko glave: da = d + 21 ( + x) m, promjer preko korijena df = d −2m( 1,25−x ) ‣ Debljina zuba na diobenom krugu s povećanjem pomaka profila se povećava mπ jer je debljina zuba na diobenom krugu jednaka s = + 2x tanα n 2 ‣ Pomak profila bitno utječe na podrezivanje korijena zuba: Ako je broj zubi zupčanika malen, alat ulazi u podnožje zuba, podrezuje ga i slabi. Kod zupčanika bez pomaka profila granični broj zubi - broj zubi kod kojeg još ne dolazi do podrezanosti korijena zuba je z = 17, odnosno praktično se može dopustiti mala podrezanost korijena pa je praktični granični broj zubi z = 14. Udaljavanjem alata od zupčanika, odnosno povećavanjem pomaka profila smanjuje se opasnost od podrezivanja, na taj način mogu se izraditi zupčanici s brojem zubi manjim od 14, a da kod njih ne dolazi do podrezivanja, odnosno slabljenja zuba u korijenu. b n 199

‣ Pomak profila ne mijenja korak osnovnog profila, ni korak na diobenom krugu zupčanika pa proizlazi da se zupčanici s različitim pomacima profila mogu međusobno pravilno sprezati. Zupčanici s pomakom profila se izvode radi sljedećih razloga: ‣ Mogućnost postizavanja standardnog osnog razmaka ‣ Mogućnost izrade zupčanika s manjim brojem zubi bez pojave podrezivanja ‣ Postizavanja boljih svojstava ozubljenja: npr. povećanje opteretivosti korijena i bokova zubi, povećanje stupnja prekrivanja, poboljšavanje uvjeta klizanja, izbjegavanje zašiljenosti zuba,… Kut zahvata Iz uvjeta da debljine zuba na kinematskom krugu jednog zupčanika moraju biti jednake širini međuzublja njima sparenih zupčanika, može se izvesti temeljna jednadžba evolventnog zupčanja koja povezuje kut zahvata sa sumom pomaka profila spregnutih zupčanika: 1 2 inv α x + x w = 2 tan n inv n z z α + + α 1 2 Odavde se iteracijom lako može odrediti kut zahvata. Sparivanje zupčanika Zupčani parovi mogu biti: a) Nula par - oba zupčanika se izvode bez pomaka profila b) V-nula par – suma faktora pomaka profila jednaka nuli c) V-par – suma faktora pomaka profila različita od nule c1) V-plus par - suma faktora pomaka profila veća od nule c2) V-minus par - suma faktora pomaka profila manja od nule Opis slike sa sljedeće stranice: Zahvatna linija je geometrijsko mjesto točaka dodira bokova zubi. Tangira obje temeljne kružnice u točkama N 1 i N 2 , a ujedno predstavlja okomice na tangente svih trenutnih točaka dodira i siječe spojnicu osi OO 1 2 u kinematskom polu C. Dužina OC 1 je prema tome kinematski promjer d w1 , a dužina OC 2 kinematski promjer d w2 . Zahvatna linija zatvara s tangentom kinematskih kružnica u kinematskom polu pogonski kut zahvatne linije α w . Osni razmak općenito je jednak zbroju kinematskih polumjera, odnosno polovini zbroja kinematskih promjera (slika 4.1a i b). Kada se radi o nula paru zupčanika, odnosno o paru zupčanika kod kojih su faktori pomaka profila jednaki nuli x1 = x 2 = 0 , odnosno o V-nula paru zupčanika, kod kojih je suma faktora pomaka profila jednaka nuli ∑x = x1+ x 2 = 0 , tada se u kinematskom polu dodiruju diobeni promjeri. Na slici su prikazane promjene do kojih dolazi povećanjem osnog razmaka. Temeljni i diobeni promjeri ostaju isti, te su na taj način dobivene iste evolvente i nepromijenjen prijenosni omjer, a kinematski promjeri, i kut zahvatne linije se mijenjaju. 200

 • Page 1 and 2:

  S V E U Č I L I Š T E U S P L I T

 • Page 3 and 4:

  1. UVOD Strojarstvo je područje te

 • Page 5 and 6:

  Poznavanje materijala, njihovih kar

 • Page 7 and 8:

  1.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI Na

 • Page 9 and 10:

  1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 3,15 1,60

 • Page 11 and 12:

  a) b) nul-linija nazivna mjera Di t

 • Page 13 and 14:

  osnovna odstupanja mjera + − 0 A

 • Page 15 and 16:

  • Sistem jedinstvene osovine. U o

 • Page 17 and 18:

  Kao parametar hrapavosti često se

 • Page 19 and 20:

  a) V b) dV p g dG c) F d) F Slika 1

 • Page 21 and 22:

  1 2 Slika 1.7: Trenje pri kotrljanj

 • Page 23 and 24:

  F vrijeme t Slika 1.8: Statičko op

 • Page 25 and 26:

  ∆F p = lim i ∆A→0 ∆A i . (1

 • Page 27 and 28:

  µ Poissonov koeficijent, konstanta

 • Page 29 and 30:

  l l Slika 1.14: Naprezanja od savij

 • Page 31 and 32:

  Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske

 • Page 33 and 34:

  1.7.7 Složena stanja naprezanja U

 • Page 35 and 36:

  dvoosno, odnosno troosno stanje nap

 • Page 37 and 38:

  opterećenja, naprezanja i deformac

 • Page 39 and 40:

  ν σ R σ = (1.74) σ ν σ parcij

 • Page 41 and 42:

  1.8.1.3.1 Karakteristike čvrstoće

 • Page 43 and 44:

  Slika 1.29: Formirana klizna ravnin

 • Page 45 and 46:

  a x b d c x σ d +σmax -σmax c a

 • Page 47 and 48:

  oj ciklusa Slika 1.36: Nastanak Smi

 • Page 49 and 50:

  σ max [N/mm 2 ] najveće naprezanj

 • Page 51 and 52:

  R -1 [N/mm 2 ] trajna dinamička č

 • Page 53 and 54:

  vrijednosti b D do vrijednosti 1. Z

 • Page 55 and 56:

  Slika 1.45: Definiranje parametara

 • Page 57 and 58:

  Gustoća vjerojatnosti oštećenje

 • Page 59 and 60:

  2 ZAVARENI SPOJEVI Zavareni spojevi

 • Page 61 and 62:

  hlađenja. Time se utječe na pobol

 • Page 63 and 64:

  Teški metali. Bakar (Cu), mjedi (C

 • Page 65 and 66:

  Ako zavar prenosi opterećenja koja

 • Page 67 and 68:

  Posebnu pozornost treba posvetiti p

 • Page 69 and 70:

  τ s⊥ [N/mm 2 ] smično naprezanj

 • Page 71 and 72:

  a) b b) A 1 = b⋅t b A 1 = b⋅t t

 • Page 73 and 74:

  Pri tome je potrebno uzeti u obzir

 • Page 75 and 76:

  a) b) c) d) e) f) g) 60° 60° 55°

 • Page 77 and 78:

  F V ∆ lV = (3.4) CV ∆l V [mm] p

 • Page 79 and 80:

  1 F = F − F = F = F (1 −Φ ) rP

 • Page 81 and 82:

  obzir predznak −F rVmin . Najveć

 • Page 83 and 84:

  trenja F tr = F n ⋅µ N kut ρ',

 • Page 85 and 86:

  σ = σ + 3⋅τ ≤ 0,9⋅ R (3.30

 • Page 87 and 88:

  3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim

 • Page 89 and 90:

  W P η = = h W α + ρ ⋅d ⋅ π

 • Page 91 and 92:

  Kontrola opasnosti od izvijanja nav

 • Page 93 and 94:

  a) b) c) d) l 3,2 3,2 3,2 3,2 d a)

 • Page 95 and 96:

  p F F = = ≤ p 2 dop Aproj 2l2 ⋅

 • Page 97 and 98:

  a) b) c) 0,8 ili Konus 1:50 3,2 Kon

 • Page 99 and 100:

  M s [Nmm] moment savijanja; M s = F

 • Page 101 and 102:

  T p d T p D n D z a) b) Slika 4.11:

 • Page 103 and 104:

  Tabela 5.1 Osnovna svojstva i mogu

 • Page 105 and 106:

  h • uložni klinovi, koji se ula

 • Page 107 and 108:

  • aksijalno pokretnom glavinom, g

 • Page 109 and 110:

  5.5 STEZNI SPOJEVI 5.5.1 Nerastavlj

 • Page 111 and 112:

  Vrijednosti za R zv i R zg mogu se,

 • Page 113 and 114:

  0,2 0,32 0,53 0,67 0,78 0,83 0,87 0

 • Page 115 and 116:

  U praksi, proračun steznog spoja n

 • Page 117 and 118:

  ρ α/2 ρ F N F F r F p α/2 F tr

 • Page 119 and 120:

  Uz F tr,o ≅ F tr,g , također sli

 • Page 121 and 122:

  Sigurnost protiv klizanja je dakle:

 • Page 123 and 124:

  Radnja opruge grafički predstavlja

 • Page 125 and 126:

  U praksi se za opruge najviše upot

 • Page 127 and 128:

  a) b) F B s b B=n⋅b b h l h l n

 • Page 129 and 130:

  F F p α r a D d Slika 6.10: Zavojn

 • Page 131 and 132:

  kombinacijama, tabela 6.7. U takvim

 • Page 133 and 134:

  jednaki su kao za okrugle torzijske

 • Page 135 and 136:

  Popravni faktor naprezanja k t uzim

 • Page 137 and 138:

  7 OSOVINE I VRATILA Osovine služe

 • Page 139 and 140:

  M = M + M (7.1) 2 2 s sx sy l l B l

 • Page 141 and 142:

  Paraboloid se aproksimira nizom val

 • Page 143 and 144:

  ν potr ciklusa potrebni stupanj si

 • Page 145 and 146:

  R τ = b 1e · R et (7.21) b 1e fak

 • Page 147 and 148:

  što uzrokuje njihovo nejednoliko o

 • Page 149 and 150: f G m teoretski položaj težišta
 • Page 151 and 152: 7.5.2 Torzijska kritična brzina vr
 • Page 153 and 154: 8.1 KLIZNI LEŽAJEVI Klizni ležaje
 • Page 155 and 156: • granično podmazivanje (I), •
 • Page 157 and 158: Slika 8.8: Smještaj utora za podma
 • Page 159 and 160: izvedbama, čime se dobiva na kruto
 • Page 161 and 162: a) b) D H B H Slika 8.9: Radijalni
 • Page 163 and 164: 8.1.3 Proračun radijalnih kliznih
 • Page 165 and 166: Iz izraza (8.8) također slijedi: (
 • Page 167 and 168: Provjera hidrodinamičkog plivanja
 • Page 169 and 170: 8.2.1 Radijalni valjni ležajevi Ra
 • Page 171 and 172: 8.2.2 Aksijalni valjni ležajevi Ak
 • Page 173 and 174: NA NN QJ igličasti ležajevi dvore
 • Page 175 and 176: f n 1 ⎛33,33 ⎞ = ε ⎜ ⎟ ⎝
 • Page 177 and 178: 9.1.1 Čvrste spojke Čahurasta Šk
 • Page 179 and 180: ω 1 ϕ 1 ω 2 ϕ 1 =0 i 180 0 α c
 • Page 181 and 182: m α m α Za paralelne osovine II.
 • Page 183 and 184: Za sistem sa vezanim masama koje se
 • Page 185 and 186: M p 5 7 1 6 2 4 3 - - Radni strojev
 • Page 187 and 188: Ukupno vrijeme uključivanja: t + u
 • Page 189 and 190: Spojke za upuštanje u rad - Upotre
 • Page 191 and 192: • prijenosnici s neposrenim konta
 • Page 193 and 194: 2) prijenosi za vratila koja se sij
 • Page 195 and 196: se kutevima pritiska u točki Y kao
 • Page 197 and 198: jednaka polumjeru zakrivljenosti (
 • Page 199: U odvalne postupke spadaju: e2.1) O
 • Page 203 and 204: Prekrivanje profila Znamo da se zah
 • Page 205 and 206: Ove sile moraju prenijeti vratila i
 • Page 207: Prednosti pužnih prijenosnika: Vrl
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB