Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

dijelova, nisu ni

dijelova, nisu ni homogeni niti izotropni, pa vrijednosti izračunatih naprezanja i deformacija nisu pouzdane. Dalje, Teorija elastičnosti i Mehanika materijala vrijede samo za elastične materijale, što konstrukcijski materijali opterećeni iznad granice elastičnosti nisu. Neki materijali uopće nemaju područje elastičnosti, tj. proporcionalnosti opterećenja i deformacije. Niti proračuni ili podaci o opterećenjima nisu sasvim pouzdani, budući da su najčešće dobiveni za apsolutno kruta tijela, što konstrukcijski elementi zapravo nisu. Budući da projektant ne može biti siguran da li je greška "na strani sigurnosti" ili ne, on uvijek mora povećati stupanj sigurnosti! Zato se potrebni stupanj sigurnosti ponekad naziva i "koeficijent neznanja". Uz pomoć suvremene mjerne tehnike, te primjenom prikladnog kvalitetnog softvera, moguće je danas - kada je to potrebno, vrlo precizno odrediti veličine opterećenja i naprezanja. No, svako povećanje pouzdanosti proračuna lako može biti porušeno nekvalitetnom tehnologijom izrade (kavernama nakon lijevanja, zaostalim naprezanjima ili koncentracijom naprezanja nakon lošeg zavarivanja itd). Sve ovo, a najviše vlastito i tuđe iskustvo, projektant mora imati u vidu prilikom određivanja vrijednosti potrebnog stupnja sigurnosti. Izrazi (1.66) i (1.67) mogu se sažeti u jedan izraz: R σ ≤ . (1.68) ν potr Omjer čvrstoće R i stupnja sigurnosti ν potr na desnoj strani ovog izraza predstavlja granicu koju pogonsko naprezanje σ ne smije nikada preći, i naziva se dopušteno naprezanje: σ dop R = . (1.69) ν potr Sada se uvjet čvrstoće može pisati, i najčešće se piše kao σ ≤ σ dop . (1.70) Kod složenog stanja naprezanja ekvivalentno naprezanje σ ekv mora biti manje ili jednako dopuštenom normalnom naprezanju: σ ekv ≤ σ (1.71) Uvrštenjem u izraz 1.71 izraza 1.69 i 1.70, proizlazi novi izraz za uvjet čvrstoće u slučaju ekvivalentnih naprezanja: R ν = ≥ ν potr (1.72) σ ekv Ako se za izračun ekvivalentnog naprezanja odabere izraz 1.52, odavde proizlazi još jedan izraz za računanje stupnja sigurnosti: νσ ⋅ντ ν = ≥ν 2 2 potr (1.73) νσ + ντ gdje je dop 37

ν σ R σ = (1.74) σ ν σ parcijalni stupanj sigurnosti za samo normalna naprezanja R σ [N/mm 2 ] mjerodavna karakteristika čvrstoće za normalna naprezanja σ [N/mm 2 ] normalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća ν τ R τ = (1.75) τ ν τ parcijalni stupanj sigurnosti za samo tangencijalna naprezanja. R τ [N/mm 2 ] mjerodavna karakteristika čvrstoće za tangencijalna naprezanja τ [N/mm 2 ] tangencijalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća. 1.8.1.3 Čvrstoća u slučaju statičkih naprezanja Kada su strojni elementi izloženi statičkim, vremenski nepromjenjivim opterećenjima, naprezanja u njihovim najnapregnutijim točkama ne smiju preći mjerodavnu karakteristiku statičke čvrstoće. Osnovne karakteristike statičke čvrstoće dobivaju se iz tzv. dijagrama rastezanja koji predstavljaju vezu između naprezanja i deformacija za određeni materijal. Ovisnost naprezanja i uzdužne relativne deformacije je ovisna o vrsti materijala. Za različite vrste materijala ta veza se određuje jednostavnim statičkim testiranjima standardnih epruveta. Pri određivanju statičke čvrstoće materijala epruvete se opterećuju mirnim opterećenjem, koje se povećava sve dok ne dođe do njihovog loma. Karakteristični dijagram, snimljen pri vlačnom opterećenju mekog čelika, prikazan je na slici 1.22. Analizom dijagrama je uočljivo da poslije početnog proporcionalnog (linearog) rasta naprezanja s deformacijom, dolazi do nelinearnog rasta, tj. deformacija raste brže od naprezanja. Pri deformaciji ε m doseže se najveće naprezanje koje materijal može podnijeti, i naziva se (statička) vlačna čvrstoća R m . Nakon dosegnute vlačne čvrstoće, deformacija raste uz smanjenje naprezanja, do najveće deformacije ε u , pri kojoj dolazi do loma, slika 1.22. Najveće naprezanje pri kojem još postoji linearna ovisnost deformacije i naprezanja naziva se granicom proporcionalnosti R p . Do granice proporcionalnosti materijal se ponaša linearnoelastično i u tom području veza između deformacija ε i naprezanja σ dana je Hookovim zakonom, izraz (1.28). Do određene razine naprezanja ponašanje materijala je elastično, što znači, da se pri rasterećenju epruveta vraća u svoj prvobitni položaj tj. na prvobitnu dimenziju. Zbog toga se to područje naziva elastično područje, deformacije su elastične tj. povratne. Granica elastičnih deformacija je granica proporcionalnosti, ali je nju teško odrediti iz dijagrama. Zato se definira tehnička granica elastičnosti R p0,01 , koja je definirana kao ono naprezanje, nakon prestanka djelovanja kojeg, na epruveti ostaju trajne (zaostale) deformacije veličine ε = 0,01%. Naprezanje pri kojem dolazi do znatnih plastičnih deformacija naziva se granica plastičnosti ili granica tečenja (jer se na toj razini naprezanja materijal ponaša kao tekućina- teče bez povećanja opterećenja) R e . Granica tečenja je izrazita kod mekih čelika, gdje se razlikuje gornja granica tečenja R eH , pri kojoj se javlja prva plastična deformacija, i donja granica tečenja R eL , pri kojoj se odvija daljnje deformiranje, slika 1.23a. 38

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...