Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

2. Kommunikation og samarbejde

2.1. Kommunikativt samarbejde

Den ultimative forklaring på, hvordan mennesker er i stand til at kommunikere med hinanden

på så kompleks en måde og med så simpel gestik er, at de i almindelighed har unikke måder at

interagere socialt med hinanden på. Mere specifikt samarbejder mennesker med hinanden på

måder, der ifølge Tomasello (2008) involverer processer af delt intentionalitet.

En forudsætning for at blive i stand til sammen med andre at tage del i handlinger af delt

intentionalitet – inklusiv den kommunikerende deltagen – er evnen til sammen med andre at

tage del i en samarbejdende opførsel (”cooperative manner”) 4 . Searle mener (Searle (1990) i

Tomasello (2008)), at en delt intentionalitet forudsætter en baggrundsfornemmelse af den

anden part som en kandidat for repræsentationen af samarbejde, der er en nødvendig

betingelse for al fælles opførsel og derfor for al kommunikation.

2.1.1. Det fælles grundlag (”common ground”)

Den kommunikative kontekst er ikke blot alting i de nærmeste omgivelser, men snarere hvad,

der er relevant i forhold til den sociale interaktion – dvs. hvad hver part ser som relevant og

ved, at den anden part også ser dette som relevant. Denne type af delt intersubjektiv kontekst

kalder Tomasello (2008) den delte opmærksomhedsramme (”joint attentional frame”) eller det

fælles grundlag (”common ground”). Den delte opmærksomhedsramme inkluderer alt det,

begge parter ved – fra facts om verden, og hvad mennesker ofte finder interessant til den

måde, hvorpå rationelle mennesker handler i givne situationer. Det fælles grundlag er

nødvendigt for, at modtageren kan afgøre både, hvad afsenderen retter opmærksomhed på

(afsenderens referentielle intention), og hvorfor han/hun gør dette (afsenderens sociale

intention) 5 . Det afgørende punkt med hensyn til det fælles grundlag er, at det fører mennesket

udover deres eget egocentriske perspektiv på ting 6 .

4 Tomasello (2008).

5 Tomasello (2008).

6 Tomasello (2008).

8

Similar magazines