Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

5. Ingen udøvelse af FTA – pga. interesse for social harmoni udøves FTA’en ikke

I nogle tilfælde er noget så potentielt face‐truende, at man ikke ytrer det. B & L (1987)

diskuterer ikke denne strategi, da de ikke mener, der er meget at sige om dét ikke at sige noget.

Jeg henviser til Tanaka for en mulig udlægning af denne strategi (Tanaka (1993) i Thomas

(1995)).

Ovenstående beskrivelser af face‐truende handlinger lader formode, at en handling er truende

for enten talerens (T) eller modtagerens (M) face. Det viser sig dog, at mange talehandlinger

kan opfattes som face‐truende for både T og M samtidig 42 – en undskyldning truer for eksempel

T’s face åbenlyst, men kan også være en kilde til overvejende forlegenhed hos M.

B & L hævder (Brown & Levinson (1987)), at positiv og negativ høflighed er uforenelige.

Thomas (1995) mener dog, at en enkelt ytring i praksis kan rettes mod både positivt og negativt

face samtidig: ”Gør mig en tjeneste – pil af!”.

B & L (1987) argumenterer for, at nogle talehandlinger er face‐truende i følge deres natur,

og herudfra kan måske konkluderes, at nogle talehandlinger ikke fremsætter face‐trussel

overhovedet. Dascal hævder imidlertid (Dascal (1977) i Thomas (1995)), at blot ved at tale til

nogen opsættes dét, han kalder samtalekrav (”conversational demand”): bare ved at tale gør

man indgreb i en anden persons rum (”space”). Derfor er dét at sige noget – eller selv dét intet

at sige – potentielt face‐truende.

3.5.3. Face‐truende handlinger og samtalestruktur

Ud fra Brown & Levinsons arbejde om høflighed og face får man fornemmelsen af, at de

primært taler om interaktion som værende bygget op af handlingsenheder. Disse enheder kan

være face‐truende handlinger, der kræver strategisk tilpasning af forskellig art, og som er sat

sammen med tilfældige referencer til tidligere handlinger (som i svar eller samtykke) eller til

efterfølgende handlinger (som i spørgsmål eller anmodninger) 43 .

En sådan opfattelse har været genstand for megen kritik fra bl.a. Sacks, Schegloff og

Jefferson ((1973/1974) i Brown & Levinson (1987)), der hævder, at samtaleplacering

42 Thomas (1995).

43 Brown & Levinson (1987).

26

Similar magazines