Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

maksimerne for høflighed. Dette er ikke overraskende, da høflighedsovertrædelserne i mange

sammenhænge fungerer som face‐truende handlinger. Face‐truslerne foregår primært mod

modtagerens positive face, og E. tager derved ikke hensyn til samtalepartnerens følelser eller

ønsker. Det er dog væsentligt at påpege, at flere af de face‐truende handlinger kan betragtes

som værende udøvende mod både modtagers positive og negative face (sidstnævnte på en

måde, hvor E. hindrer sin interaktionspartners handlefrihed) og er derfor repræsenterede

begge steder.

De fleste af E.’s face‐truende handlinger mod modpartens positive face fremstår som

irettesættelser (”Man ska’ gå ned på det gule gulv!” (bilag 5, nr.9, l.14‐15)) og skabelse af

uenighed parterne imellem (f.eks. bilag 5, nr.14, l.1).

Desuden forekommer jævnligt situationer, hvor E. åbenlyst ikke samarbejder i hendes

interaktion, og i 3 ud af 5 tilfælde foregår dette udtryk for ikke‐samarbejde nonverbalt, som

følgende eksempel viser:

C: (henvendt til E.) Ved du hvad, E.? El. har taget min sutsko!

E: ... (hopper, mens hun kigger på C.) (bilag 5, nr.3, l.6).

E.’s udeblivende respons på C.’s ytring ses her som et ekstremt tilfælde af ikke‐samarbejdende

adfærd og ytringsudveksling.

E.’s face‐trusler mod modpartens positive face sker i nogle situationer også via udfordringer

(bilag 5, nr.14, l.7), fornærmelser (”De der er ik’ rigtige!” (bilag 5, nr.23, l.2)) og gennem

voldsomme følelsesudbrud. Sidstnævnte sker ikke direkte via ytringer, men gennem et mere

fysisk og nonverbalt udtryk overfor modparten, idet E. niver, bider og lignende (bilag 5, nr. 1,

l.4; nr.2, l.11; nr.6, l.6; nr.7, l.1). Da E. i disse situationer er fysisk i sit udtryk, og derved i

ekstrem grad overskrider de andre børns grænser, er det ikke muligt for hende at forsøge at

nedtone face‐truslerne.

Denne fysiske adfærd, hvor E. udtrykker voldsomme følelser, kan også betragtes som udøvet

mod modtagerens negative face, da E. herved hindrer modpartens handlefrihed. Denne

hindring sker i følge min analyse også ved, at E. bl.a. retter ordrer (”Man ska’ gå ned på det gule

gulv!” (bilag 5, nr.9, l.14‐15)) og forslag mod modtageren (bilag 5, nr.13, l.2). Endvidere kan E.’s

tilbud til modparten true dennes negative face, som det følgende eksempel indikerer:

93

Similar magazines