Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Styrende eller selvstyrende funktioner

E. gør brug af både de styrende og selvstyrende ytringsfunktioner (kategori 2). Styringen af

hendes egen adfærd går igen flere gange, f.eks. da hun kigger i en kasse med lego (bilag 2,

nr.14, l.8; nr.14, l.10). Man må formode, at ytringerne er med til at støtte hende og er

sandsynligvis en hjælp for hende i forbindelse med at kunne planlægge sin egen aktivitet.

Et andet eksempel er i sekvens 19, hvor E. på en anden piges spørgsmål ”Ska’ du ik’ leg’ med

det mer’?” svarer ”Jeg ska’ bare…” efterfulgt af en pegning (bilag 2, nr.19, l.2). Her er det

tydeligt, at E. forsøger at planlægge sin egen aktivitet i forhold til at skulle hen med noget i en

legokasse.

En anden og lidt mere kompleks af E.’s ytringer under de selvstyrende funktioner er ”jeg, jeg

vil gern’… øhm, øhm… min julebamse op”(bilag 2, nr. 9, l.19), der er en forlængelse af E.’s

dikterende ytring til mig om at hjælpe hende med at finde hendes julebamse (bilag 2, nr.9,

l.19). Her går E. ind og styrer sin egen aktivitet, men samtidig bruges ytringen også som et

forsøg på at få noget eller få noget gjort, hvilket hører ind under kategorien af instrumentelle

ytringsfunktioner (kategori 4 – se nedenfor).

Mine optagelser viser også tegn på, at E. i nogle sammenhænge forsøger at styre andres

adfærd, f.eks. i en situation, hvor hun starter med at planlægge sin egen adfærd ved at sige:

”Nej, jeg ska’ stå…” (bilag 2, nr.9, l.14) og derefter henvendt til den anden pige, M., som hun

leger med ”Man ska’ gå ned på det gule gulv!” (bilag 2, nr.9, l.14). Den sidste ytring fremstår

dikterende og bliver et forsøg på at styre legekammeratens adfærd. Denne dikteren ses også

senere i sekvens 9, hvor E. ønsker min hjælp til at finde hendes julebamse ”Vi ska’ find… øhm…”

(bilag 2, nr.9, l.19) og i sekvens 11, hvor E. forsøger at planlægge M.’s aktivitet ved at fortælle,

hvor på julebamsen man skal trykke, for at den spiller musik (bilag 2, nr.11, l.4). Denne ytring

kan dog også tolkes som havende en instruerende funktion (kategori 3), da E. forklarer M.,

hvordan julebamsen virker. De nævnte eksempler indikerer samtidig, at E. i nogen grad ikke

forholder sig til høflighedsbegrebet (dette bliver nærmere analyseret i afsnit 8.4.), hvilket dog

ifølge Hansen (2005) er rimelig almindeligt blandt børn i børnehavealderen.

60

Similar magazines